Pronunciation - Lesson 2 - Unit 7. Movies - Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở Pronunciation - Lesson 2 - Unit 7. Movies - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Stress the first syllable for most two-syllable adjectives.

(Nhấn trọng âm đầu tiên với hầu hết các tính từ có 2 âm tiết.)

b

Video hướng dẫn giải

b. Listen to the words and focus on the underlined letters.

(Nghe các từ và tập trung vào các chữ cái được gạch dưới.)


awful                boring                 action (movie)

Lời giải chi tiết:

awful /ˈɔːfl/

boring /ˈbɔːrɪŋ/

action /ˈækʃn/

c

Video hướng dẫn giải

c. Listen and cross out the one with the wrong word stress.

(Nghe và loại bỏ từ có trọng âm của từ sai.)


funny                    horror (movie)

Lời giải chi tiết:

funny

d

Video hướng dẫn giải

d. Read the words with the correct stress to a partner.

(Cùng với một người bạn, đọc các từ có trọng âm đúng.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 16 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí