Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World Lesson 2 - Unit 1: Home

Pronunciation - Lesson 2 - Unit 1. Home - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Pronunciation - Lesson 2 - Unit 1. Home - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Sounds

(Các âm)

a

Video hướng dẫn giải

a. Focus on the / ɪ/ sound.

(Tập trung vào âm /ɪ/.)

b

Video hướng dẫn giải

b. Listen to the words and focus on the underlined letters.

(Nghe các từ và tập trung và chữ cái được gạch dưới.)


kitchen, dinner

Phương pháp giải:

kitchen /ˈkɪtʃɪn/ 

dinner /ˈdɪnə(r)/

c

Video hướng dẫn giải

c. Listen and cross out the one with the different sound.

(Nghe và loại bỏ từ có âm khác.)


dishes         live           idea

Phương pháp giải:

dishes /dɪʃɪz/                

live /lɪv/                       

idea /ˈdɪə/

Lời giải chi tiết:

idea

d

Video hướng dẫn giải

d. Read the words with the correct sound to a partner.

(Đọc các từ có âm đúng với bạn em.)

Lời giải chi tiết:

dishes /dɪʃɪz/                

live /lɪv/

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Lesson 2 - Unit 1: Home