Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World Lesson 1 - Unit 3: Friends

Pronunciation - Lesson 1 - Unit 3. Friends - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Pronunciation - Lesson 1 - Unit 3. Friends - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Focus on the /bl/ sound.

(Tập trung vào âm /bl/.)

b

Video hướng dẫn giải

b. Listen to the words and focus on the underlined letters.

(Nghe các từ và tập trung vào các chữ cái được gạch chân.)


black                     blond                      blue

c

Video hướng dẫn giải

c. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)Lời giải chi tiết:

black                     blond                      blue

d

Video hướng dẫn giải

d. Read the words with the correct sound to the partner.

(Cùng bạn em đọc các từ có âm đúng.)

                    

                     

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Các bài liên quan: - Lesson 1 - Unit 3: Friends