Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World Lesson 2 - Unit 7: Movies

Practice - Lesson 2 - Unit 7. Movies - Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở Practice - Lesson 2 - Unit 7. Movies - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Practice the conversation using the information below. Swap roles and repeat.

(Thực hành hội thoại sử dụng các thông tin bên dưới. Đổi vai và lặp lại.)

Rosie: Hey, Ted. I watched a drama last night.

Ted: What was it?

Rosie: It was Remember You.

Ted: Was it good?

Rosie: Yes, it was wonderful.

Ted: What time was it on?

Rosie: It was on at 7:30 p.m.

awful             boring                     great                  exciting                    terrible                      fantastic    

        

Phương pháp giải:

Tạm dịch hội thoại:

Rosie: Này, Ted. Tối quá mình đã xem một vở kịch.

Ted: Kịch gì vậy?

Rosie: Đó là Remember You.

Ted: Nó có hay không?

Rosie: Có, nó thật tuyệt vời.

Ted: Nó chiếu lúc mấy giờ?

Rosie: Lúc 7:30 tối.

b

Video hướng dẫn giải

b. Practice with your own ideas.

(Thực hành với ý kiến của riêng em.)

Lời giải chi tiết:

An: Hey, Vy. I watched an animated movie yesterday.

(Ê, Vy. Hôm qua mình đã xem một phim hoạt hình.)

Vy: What was it?

(Phim gì?)

An: It was Teddy Bears.

(Phim Teddy Bears.)

Vy: Was it good?

(Phim hay không?)

An: Yes, it was fantastic.

(Có, hay xuất sắc.)

Vy: What time was it on?

(Phim chiếu lúc mấy giờ?)

Rosie: It was on at 10:10 a.m.

(Phim chiếu lúc 10:10 sáng.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Lesson 2 - Unit 7: Movies