Phần hai. CÔNG DÂN VỚI CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

Bình chọn:
4.8 trên 106 phiếu
Câu 1 trang 73 SGK GDCD lớp 11

Hai giai đoạn phát triển của xã hội cộng sản chủ nghĩa có gì khác nhau? Vì sao có sự khác nhau đó?

Xem lời giải

Câu 2 trang 73 SGK GDCD lớp 11

Hãy nêu những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Theo em, đặc trưng nào được thể hiện rõ nhất trong thực tiễn cuộc sống hiện nay ở nước ta?

Xem lời giải

Câu 3 trang 73 SGK GDCD lớp 11

Tại sao nói, nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan?

Xem lời giải

Câu 4 trang 73 SGK GDCD lớp 11

Em hiểu thế nào là “quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa”?

Xem lời giải

Câu 5 trang 73 SGK GDCD lớp 11

Theo em, chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt hơn so với các chế độ xã hội trước đây ở nước ta ở điểm nào?

Xem lời giải

Câu 6 trang 73 SGK GDCD lớp 11

Hãy nêu một vài biểu hiện về những tàn dư của xã hội cũ cần phải đấu tranh khắc phục ở nước ta hiện nay (hay ở địa phương mình). Là học sinh phổ thông, em có thể làm gì để khắc phục tàn dư đó?

Xem lời giải

Câu 1 trang 80 SGK GDCD lớp 11

Trong lịch sử xã hội loài người, nhà nước xuất hiện từ khi nào? Tại sao khi đó nhà nước xuất hiện?

Xem lời giải

Câu 2 trang 80 SGK GDCD lớp 11

Giải thích tại sao nhà nước mang bản chất giai cấp của giai cấp thống trị? Cho ví dụ minh họa?

Xem lời giải

Câu 3 trang 80 SGK GDCD lớp 11

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì? Tại sao nói nhà nước ta mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc?

Xem lời giải

Câu 4 trang 80 SGK GDCD lớp 11

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có những chức năng cơ bản nào? Chức năng nào là cơ bản nhất? Tại sao?

Xem lời giải

Câu 5 trang 80 SGK GDCD lớp 11

Vai trò của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống chính trị ở nước ta như thế nào?

Xem lời giải

Câu 6 trang 80 SGK GDCD lớp 11

Mỗi công dân cần phải làm gì để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta?

Xem lời giải

Câu 7 trang 80 SGK GDCD lớp 11

Em hãy nêu những ví dụ thể hiện Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Xem lời giải

Câu 8 trang 80 SGK GDCD lớp 11

Hãy nêu những việc làm của chính quyền địa phương nhằm phát huy quyền dân chủ của nhân dân mà em biết.

Xem lời giải

Câu 9 trang 80 SGK GDCD lớp 11

Là một học sinh, em phải làm gì để góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh ở địa phương mình?

Xem lời giải

Câu 1 trang 90 SGK GDCD lớp 11

Những biểu hiện về mặt bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì?

Xem lời giải

Câu 2 trang 90 SGK GDCD lớp 11

Em hãy nêu những nội dung cơ bản của dân chủ trong các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

Xem lời giải

Câu 3 trang 90 SGK GDCD lớp 11

Theo em, dân chủ và tập trung, dân chủ và tự do, dân chủ và pháp luật có mâu thuẫn với nhau không? Tại sao?

Xem lời giải

Câu 4 trang 90 SGK GDCD lớp 11

Em hãy phân biệt dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp. Cho ví dụ minh họa?

Xem lời giải

Câu 5 trang 90 SGK GDCD lớp 11

Hãy nêu những ví dụ thể hiện dân chủ và thể hiện không dân chủ mà em biết.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác