Bài 7. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước

Bình chọn:
4.5 trên 87 phiếu
Câu 1 trang 64 SGK GDCD lớp 11

Trình bày khái niệm thành phần kinh tế và căn cứ để xác định thành phần kinh tế ở nước ta.

Xem lời giải

Câu 2 trang 65 SGK GDCD lớp 11

Phân tích tính tất yếu khách quan của sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta.

Xem lời giải

Câu 3 trang 65 SGK GDCD lớp 11

Thành phần kinh tế nhà nước là gì? Phân tích vai trò của thành phần kinh tế nhà nước. Theo em cần phải làm gì để tăng cường vai trò của thành phần kinh tế nhà nước hiện nay ở nước ta?

Xem lời giải

Câu 4 trang 65 SGK GDCD lớp 11

Thành phần kinh tế tập thể là gì? Vai trò và mối quan hệ giữa nó với thành phần kinh tế nhà nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta?

Xem lời giải

Câu 5 trang 65 SGK GDCD lớp 11

Trình bày khái niệm, cơ cấu và vai trò của thành phần kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay.

Xem lời giải

Câu 6 trang 65 SGK GDCD lớp 11

Thành phần kinh tế tư bản nhà nước là gì? Cho ví dụ. Tại sao nói thành phần kinh tế tư bản nhà nước giữ vai trò là “cầu nối” để đưa sản xuất nhỏ lạc hậu lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta?

Xem lời giải

Câu 7 trang 65 SGK GDCD lớp 11

Thành phần kinh tế nhà nước khác với thành phần kinh tế tư bản nhà nước về:

Xem lời giải

Câu 8 trang 65 SGK GDCD lớp 11

Theo em, sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần, vấn đề tìm kiếm việc làm có gì khác với trước đây khi nền kinh tế nước ta còn tình trạng bao cấp?

Xem lời giải

Câu 9 trang 65 SGK GDCD lớp 11

Phân tích vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước ở nước ta hiện nay.

Xem lời giải

Câu 10 trang 65 SGK GDCD lớp 11

Tại sao phải tăng cường vai trò và nâng cao hiệu lực quản lí kinh tế của nhà nước?

Xem lời giải

Câu 11 trang 65 SGK GDCD lớp 11

Em có dự định sẽ hoạt động trong thành phần kinh tế nào? Tại sao lại lựa chọn thành phần kinh tế đó?

Xem lời giải