Bài 13. Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

Bình chọn:
4.3 trên 73 phiếu
Câu 1 trang 109 SGK GDCD lớp 11

Nêu nhiệm vụ của sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay. Hãy nêu một hoạt động nhằm thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo mà em biết hoặc tham gia.

Xem lời giải

Câu 2 trang 109 SGK GDCD lớp 11

Trình bày phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo.

Xem lời giải

Câu 3 trang 109 SGK GDCD lớp 11

Khoa học và công nghệ có nhiệm vụ như thế nào? Lấy ví dụ về việc áp dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất hoặc sáng kiến khoa học – kĩ thuật mà em biết.

Xem lời giải

Câu 4 trang 109 SGK GDCD lớp 11

Những phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ là gì?

Xem lời giải

Câu 5 trang 109 SGK GDCD lớp 11

Nhiệm vụ của văn hóa là gì? Em hiểu như thế nào là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?

Xem lời giải

Câu 6 trang 109 SGK GDCD lớp 11

Trình bày phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Em hãy nêu một ví dụ về hoạt động nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương em?

Xem lời giải

Câu 7 trang 109 SGK GDCD lớp 11

Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của mình đối với các chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa?

Xem lời giải

Câu 8 trang 109 SGK GDCD lớp 11

Em hãy sưu tầm một số câu nói, câu thơ hoặc ca dao, tục ngữ nói về truyền thống hiếu học và những nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Việt Nam.

Xem lời giải