Bài 9. Nhà nước xã hội chủ nghĩa

Bình chọn:
3.7 trên 50 phiếu
Câu 1 trang 80 SGK GDCD lớp 11

Trong lịch sử xã hội loài người, nhà nước xuất hiện từ khi nào? Tại sao khi đó nhà nước xuất hiện?

Xem lời giải

Câu 2 trang 80 SGK GDCD lớp 11

Giải thích tại sao nhà nước mang bản chất giai cấp của giai cấp thống trị? Cho ví dụ minh họa?

Xem lời giải

Câu 3 trang 80 SGK GDCD lớp 11

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì? Tại sao nói nhà nước ta mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc?

Xem lời giải

Câu 4 trang 80 SGK GDCD lớp 11

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có những chức năng cơ bản nào? Chức năng nào là cơ bản nhất? Tại sao?

Xem lời giải

Câu 5 trang 80 SGK GDCD lớp 11

Vai trò của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống chính trị ở nước ta như thế nào?

Xem lời giải

Câu 6 trang 80 SGK GDCD lớp 11

Mỗi công dân cần phải làm gì để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta?

Xem lời giải

Câu 7 trang 80 SGK GDCD lớp 11

Em hãy nêu những ví dụ thể hiện Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Xem lời giải

Câu 8 trang 80 SGK GDCD lớp 11

Hãy nêu những việc làm của chính quyền địa phương nhằm phát huy quyền dân chủ của nhân dân mà em biết.

Xem lời giải

Câu 9 trang 80 SGK GDCD lớp 11

Là một học sinh, em phải làm gì để góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh ở địa phương mình?

Xem lời giải