Bài 6. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Bình chọn:
4.4 trên 105 phiếu
Câu 1 trang 55 SGK GDCD lớp 11

Từ khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa, em hãy cho biết tại sao ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa?

Xem lời giải

Câu 2 trang 55 SGK GDCD lớp 11

Trình bày tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta.

Xem lời giải

Câu 3 trang 55 SGK GDCD lớp 11

Trình bày tác dụng to lớn và toàn diện của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Xem lời giải

Câu 4 trang 55 SGK GDCD lớp 11

Phân tích nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta.

Xem lời giải

Câu 5 trang 55 SGK GDCD lớp 11

Cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội là gì? Em có nhận xét gì về cơ sở vật chất – kĩ thuật của nước ta hiện nay?

Xem lời giải

Câu 6 trang 55 SGK GDCD lớp 11

Chọn ý kiến đúng trong các ý kiến sau về việc xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội ở nước ta và lí giải ngắn gọn vì sao lại chọn ý kiến đó.

Xem lời giải

Câu 7 trang 55 SGK GDCD lớp 11

Trình bày xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Xem lời giải

Câu 8 trang 56 SGK GDCD lớp 11

Tại sao trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải đồng thời với chuyển dịch cơ cấu lao động? Xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động ở nước ta hiện nay?

Xem lời giải

Câu 9 trang 56 SGK GDCD lớp 11

Là một công dân, trong khi học và sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, em phải làm gì để góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Xem lời giải