Bài 3. Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Bình chọn:
4 trên 71 phiếu
Câu 1 trang 34 SGK GDCD lớp 11 Câu 1 trang 34 SGK GDCD lớp 11

Nội dung của quy luật giá trị được biểu hiện như thế nào trong sản xuất và lưu thông hàng hóa?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 35 SGK GDCD lớp 11 Câu 2 trang 35 SGK GDCD lớp 11

Em có nhận xét gì về việc thực hiện yêu cầu của quy luật giá trị của 3 người sản xuất (1, 2, 3) trong biểu đồ sau đây?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 35 SGK GDCD lớp 11 Câu 3 trang 35 SGK GDCD lớp 11

Tại sao quy luật giá trị lại có tác động điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa? Cho ví dụ để minh họa?

Xem chi tiết
Câu 4 trang 35 SGK GDCD lớp 11 Câu 4 trang 35 SGK GDCD lớp 11

Tại sao quy luật giá trị lại có tác động kích thích lực lượng sản xuất phát triển và làm cho năng suất lao động tăng lên?

Xem chi tiết
Câu 5 trang 35 SGK GDCD lớp 11 Câu 5 trang 35 SGK GDCD lớp 11

Có ý kiến cho rằng, năng suất lao động tăng lên làm cho lượng giá trị của một hàng hóa tăng lên. Điều đó đúng hay sai? Tại sao?

Xem chi tiết
Câu 6 trang 35 SGK GDCD lớp 11 Câu 6 trang 35 SGK GDCD lớp 11

Tại sao quy luật giá trị lại có tác động phân hóa người sản xuất thành giàu – nghèo?

Xem chi tiết
Câu 7 trang 35 SGK GDCD lớp 11 Câu 7 trang 35 SGK GDCD lớp 11

Hãy nêu giải pháp vận dụng tác động điều tiết sản xuất của quy luật giá trị trong các cơ sở sản xuất mà em biết được.

Xem chi tiết
Câu 8 trang 35 SGK GDCD lớp 11 Câu 8 trang 35 SGK GDCD lớp 11

Hãy nêu giải pháp vận dụng tác động điều tiết lưu thông của quy luật giá trị trong các cửa hàng mà em quan sát được.

Xem chi tiết
Câu 9 trang 35 SGK GDCD lớp 11 Câu 9 trang 35 SGK GDCD lớp 11

Hãy nêu ví dụ về sự vận dụng tác động kích thích lực lượng sản xuất và năng suất lao động tăng lên của quy luật giá trị ở một cơ sở sản xuất mà em biết.

Xem chi tiết
Câu 10 trang 35 SGK GDCD lớp 11 Câu 10 trang 35 SGK GDCD lớp 11

Theo em, Nhà nước cần có chủ trương gì để phát huy mặt tích cực và hạn chế tác động phân hóa giàu – nghèo của quy luật giá trị?

Xem chi tiết


Gửi bài