Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World Lesson 1 - Unit 7: Movies

New Words - Lesson 1 - Unit 7. Movies - Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần New Words - Lesson 1 - Unit 7. Movies - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Number the pictures. Listen and repeat.

(Đánh số các bức ảnh. Nghe và lặp lại.)


1. comedy             2. science fiction    3. horror

4. action               5. drama             6. animated

Phương pháp giải:

1. comedy (n): hài kịch

2. science fiction (n): khoa học viễn tưởng

3. horror (n): kinh dị

4. action (n): hành động

5. drama (n): kịch

6. animated (a): hoạt hình

Lời giải chi tiết:

1. F

2. C

3. A

4. D

5. A

6. B

b

Video hướng dẫn giải

b. Discuss what kinds of movies you like and dislike.

(Thảo luận thể loại phim em thích và không thích.)

I don’t like action movies.

(Tôi không thích phim hành động.)

I like horror movies.

(Tôi thích phim kinh dị.)

Lời giải chi tiết:

I like comedy and animated movies.

(Tôi thích phim hài và phim hoạt hình.)

I don’t like drama and action movies.

(Tôi không thích kịch và phim hành động.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Lesson 1 - Unit 7: Movies