Hình nào thể hiện Hùng lúc đang khỏe, lúc bị bệnh và khi được khám bệnh?

Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

Hình nào thể hiện Hùng lúc đang khỏe, lúc bị bệnh và khi được khám bệnh?

Hình nào thể hiện Hùng lúc đang khỏe, lúc bị bệnh và khi được khám bệnh?

Trả lời:

Hình thể hiện lúc Hùng đang khỏe: 2, 4, 6

Hình thể hiện lúc Hùng bị bệnh: 3, 7, 8, 

Hình thể hiện lúc Hùng được khám bệnh: 1, 5, 6

Các bài liên quan: - Bài 15: Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh