Hãy giải thích sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường mà bạn vẽ.

Bình chọn:
4.1 trên 13 phiếu

Hãy giải thích sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường mà bạn vẽ.

Hãy giải thích sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường mà bạn vẽ.

Trả lời:

 

 Sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường như sau:

Con người lấy vào khí ô-xi, thức ăn và nước để duy trì sự sống và thải ra môi trường: khí cac-bô-nic, phân, nước tiểu, mồ hôi

Các bài liên quan: - Bài 2: Trao đổi chất ở người