Grammar - Lesson 2 - Unit 7. Movies - Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở Grammar - Lesson 2 - Unit 7. Movies - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


Boy: I watched a horror movie last night.

(Tôi qua mình đã xem một phim kinh dị.)

Girl: What was it?

(Đó làm phim gì?)

Boy: The Long Night.

(The Long Night.)

Girl: Was it good?

(Phim có hay không?)

Boy: Yes, it was fantastic!

(Có, phim hay xuất sắc!)

b

Video hướng dẫn giải

b. Circle the correct verbs.

(Khoanh chọn động từ đúng.)

1. I loved the movie. It was/wasn't fantastic.

2. What was/were it?

3. The movie was/wasn't really exciting. You should go and see it!

4. Where was/were you yesterday?

5. Was/Were they at the movie theater?

6. What time was/were it on?

Phương pháp giải:

Thì quá khứ đơn với động từ “be”:

- Chủ ngữ số nhiều + were

- Chủ ngữ số ít + was

Lời giải chi tiết:

1. was

2. was

3. was

4. were

5. Were

6. was

1. I loved the movie. It was fantastic.

(Tôi yêu bộ phim. Nó rất tuyệt vời.)

2. What was it?

(Phim gì?)

3. The movie was really exciting. You should go and see it!

(Phim thực sự thú vị. Bạn nên đi xem thử!)

4. Where were you yesterday?

(Bạn đã ở đâu vào ngày hôm qua?)

5. Were they at the movie theater?

(Họ có ở rạp chiếu phim không?)

6. What time was it on?

(Mấy giờ phim chiếu?)

c

Video hướng dẫn giải

c. Look at the table and complete the dialogue.

(Nhìn vào bảng và hoàn thành hội thoại.)


The Great Bananas

very funny

4:45 p.m.

Time 7 and Earthlife

exciting

7:30 p.m. and 9 p.m.

Sid: What was the movie you saw?

Ann: 1. It was The Great Bananas.

Sid: Was it good?

Ann: 2. _____________________

Sid: What time was it on?

Ann: 3. _____________________

Sid: What were the movies you saw last week?

Ann: 4. _____________________

Sid: How were they?

Ann: 5. _____________________

Sid: What time were they on?

Ann: 6. _____________________

 

Lời giải chi tiết:

2. Very funny

3. 4:45 p.m.

4. Time 7 and Earthlife

5. Exciting

6. 7:30 p.m. and 9 p.m.

 Sid: What was the movie you saw?

(Bạn đã xem phim gì?)

Ann: It was The Great Bananas.

(Phim The Great Bananas.)

Sid: Was it good?

(Phim có hay không?)

Ann: Very funny.

(Rất hài hước.)

Sid: What time was it on?

(Phim chiếu lúc mấy giờ?)

Ann: 4:45 p.m.

(4:45 chiều.)

Sid: What were the movies you saw last week?

(Tuần trước bạn đã xem những phim gì?)

Ann: Time 7 and Earthlife.

(Time 7 và Earthlife.)

Sid: How were they?

(Chúng thế nào?)

Ann: Exciting.

(Rất thú vị.)

Sid: What time were they on?

(Chúng chiếu lúc mấy giờ?)

Ann: 7:30 p.m. and 9 p.m.

(7:30 tối và 9 giờ tối.)

d

Video hướng dẫn giải

d. Now, practice the conversation with your partner.

(Giờ thì, thực hành hội thoại với một người bạn.)

Lời giải chi tiết:

Sid: What was the movie you saw? 

Ann: It was The Great Bananas. 

Sid: Was it good? 

Ann: Very funny. 

Sid: What time was it on? 

Ann: 4:45 p.m. 

Sid: What were the movies you saw last week? 

Ann: Time 7 and Earthlife. 

Sid: How were they? 

Ann: Exciting. 

Sid: What time were they on? 

Ann: 7:30 p.m. and 9 p.m. 


Bình chọn:
4.6 trên 37 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.