Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World Lesson 2 - Unit 6: Community Services

Grammar - Lesson 2 - Unit 6. Community - Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Grammar - Unit 6. Community - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


Recycle bottles and cans. Don’t use plastic bags.

(Hãy tái chế các chai và lon. Không sử dụng túi nhựa.)

b

Video hướng dẫn giải

b. Fill in the blanks with positive or negative imperative statements.

(Điền vào chỗ trống với dạng khẳng định hoặc phủ định của câu mệnh lệnh.)

1. Don’t use plastic bags.

2. ________________ plastic bottles.

3. ________________ old newspapers.

4. ________________ papers in the park.

5. ________________ old cans to grow flowers in.

6. ________________ old clothes.

(use)

✓ (reuse)

✓ (recycle)

✓ (pick up)

✓ (reuse)

x (throw away)

Phương pháp giải:

Câu mệnh lệnh:

- Dạng khẳng định: V (nguyên thể).

- Dạng phủ định: Don’t + V (nguyên thể).

Lời giải chi tiết:

1. Don’t use

2. Reuse

3. Recycle

4. Pick up

5. Reuse

6. Don’t throw away

1. Don’t use plastic bags.

(Không sử dụng túi nhựa.)

2. Reuse plastic bottles.

(Hãy tái sử dụng các chai nhựa.)

3. Recycle old newspapers.

(Hãy tái chế báo cũ.)

4. Pick up papers in the park.

(Hãy nhặt giấy trong công viên.)

5. Reuse old cans to grow flowers in.

(Hãy tái sử dụng lon thiếc để trồng hoa trong đó.)

6. Don’t throw away old clothes.

(Đừng vứt đi quần áo cũ.)

c

Video hướng dẫn giải

c. Rewrite the sentences as negative or positive imperatives.

(Viết lại câu dạng câu mệnh lệnh phủ định hoặc khẳng định.)

1. Don't recycle plastic bags and jars.

2. Throw away glass jars and old newspapers.

3. Don't pick up trash in the park.

4. Don't recycle plastic bottles and old magazines.

5. Don't reuse plastic bottles in your garden.

6. Throw away old clothes.

Recycle plastic bags and jars.

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Phương pháp giải:

Câu mệnh lệnh:

- Dạng khẳng định: V (nguyên thể).

- Dạng phủ định: Don’t + V (nguyên thể).

Lời giải chi tiết:

1. Recycle plastic bags and jars.

(Hãy tái chế túi và lọ nhựa.)

2. Don’t throw away glass jars and old newspapers.

(Đừng nèm lọ thủy tinh và báo cũ.)

3. Pick up trash in the park.

(Hãy nhặt  rác trong công việc.)

4. Recycle plastic bottles and old magazines.

(Hãy tái chế chai nhựa và tạp chí cũ.)

5. Reuse plastic bottles in your garden.

(Tái sử dụng chai nhựa trong vườn.)

6. Don’t throw away old clothes.

(Đừng vứt đi quần áo cũ.)

d

Video hướng dẫn giải

d. Practice saying the sentences with a partner.

(Thực hành nói các câu này với bạn.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Lesson 2 - Unit 6: Community Services