Grammar - Lesson 1 - Unit 6. Community - Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Listening – Grammar - Unit 6. Community - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


- Excuse me, is there a post office near here?

(Xin lỗi, có bưu điện nào gần đây không?)

- Yes, the post office is on Oak Street. It’s opposite the library.

(Có đấy, bưu điện ở đường cây sồi. Nó đối diện thư viện.)

Quảng cáo
decumar

b

Video hướng dẫn giải

b. Circle the correct words.

(Khoanh chọn từ đúng.)

1. Molly: Excuse me, is there a/ the post office near here?

2. Chris: Yes, a/the post office is on Garden Street.

3. It's opposite/between the movie theater.

4. Molly: Thanks. Oh, and is there a/the bus station near here?

5. Chris: Yes, a/the bus station is on Market Street.

6. It's next to/between the subway and the library.

Phương pháp giải:

- near (prep): gần

- next to (prep): bên cạnh

- opposite (prep): đối diện

- between … and … (prep): giữa… và…

Lời giải chi tiết:

1. a

2. the

3. opposite

4. a

5. the

6. between

Molly: Excuse me, is there a post office near here?

(Xin lỗi, có bưu điện nào gần đây không?)

Chris: Yes, the post office is on Garden Street. It's opposite the movie theater.

(Vâng, bưu điện nằm trên phố Garden. Nó đối diện rạp chiếu phim.)

Molly: Thanks. Oh, and is there a bus station near here?

(Cảm ơn. Ồ, và có trạm xe buýt nào gần đây không?)

Chris: Yes, the bus station is on Market Street. It's between the subway and the library.

(Vâng, trạm xe buýt nằm trên Phố Market. Nó nằm giữa tàu điện ngầm và thư viện.)

c

Video hướng dẫn giải

c. Look at the map and complete the sentences.

(Nhìn vào bản đồ và hoàn thành câu.)

Ben: Excuse me, is there a supermarket near here?

Mary: Yes, it's between (1)_________ and (2) _________.

Ben: Great! Is there a post office near here?

Mary: Yes, (3) _________is next to (4) _________.

Ben: Is there a bus station, too?

Mary: Yes, there is. (5) _________is opposite (6) _________.

Ben: Thank you for your help. Goodbye!

Mary: You're welcome.

Lời giải chi tiết:

1. the library

2. the movie theatre

3. the post office

4. the train station

5. The bus station

6. the hospital

Ben: Excuse me, is there a supermarket near here?

(Xin lỗi, có siêu thị nào gần đây không?)

Mary: Yes, it's between (1) the library and (2) the movie theatre.

(Có, nó nằm giữa thư viện và rạp chiếu phim.)

Ben: Great! Is there a post office near here?

(Tuyệt vời! Gần đây có thư viện không?)

Mary: Yes, (3) the post office is next to (4) the train station.

(Có, bưu điện cạnh ga xe lửa.)

Ben: Is there a bus station, too?

(Có trạm xe buýt không?)

Mary: Yes, there is. (5) The bus station is opposite (6) the hospital.

(Vâng, có. Trạm xe buýt đối diện bệnh viện.)

Ben: Thank you for your help. Goodbye!

(Cảm ơn bạn đã giúp đỡ. Tạm biệt!)

Mary: You're welcome.

(Không có chi.)

d

Video hướng dẫn giải

d. Now, practice the conversation with your partner.

(Giờ thì, thực hành bài hội thoại với bạn của em.)

Lời giải chi tiết:

Ben: Excuse me, is there a supermarket near here?

Mary: Yes, it's between the library and the movie theatre.

Ben: Great! Is there a post office near here?

Mary: Yes, the post office is next to the train station.

Ben: Is there a bus station, too?

Mary: Yes, there is. The bus station is opposite the hospital.

Ben: Thank you for your help. Goodbye!

Mary: You're welcome.


Bình chọn:
4.6 trên 21 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.