Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World Lesson 3 - Unit 10: Cities around the world

Speaking – Lesson 3 – Unit 10: Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World


Tổng hợp bài tập và lý thuyết Speaking – Lesson 3 – Unit 10: Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

a. Look at the table and compare the cities using superlatives and comparatives

(Nhìn vào bảng dưới đây và so sánh các thành phố sử dụng so sánh hơn nhất và so sánh hơn)


Lời giải chi tiết:

Tokyo is larger than London

London is more populated than Da Nang

Da Nang is hotter than Cape Town

London is more expensive than Cape Town

b

b. Compare your city with the cities in the table.

(So sánh thành phố của bạn với những thành phố ở bảng trên)


Lời giải chi tiết:

My city is hotter than Da Nang

Tokyo is bigger than my city

London is more expensive than my city

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu