Speaking – Lesson 2 – Unit 10: Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World


Tổng hợp bài tập và lý thuyết Speaking – Lesson 2 – Unit 10: Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. You won a free vacation for three people. You can go to New York city or Bali. Work in group. Student A and student B. Student C ask question to find out more two places.

(Bạn chiến thắng một kì nghỉ miễn phí cho 3 người. Bạn có thể đi New York hoặc Bali. Làm việc theo nhóm. Học sinh A và B. Học sinh C hỏi câu hỏi để tìm thông tin về 2 nơi này.)

Lời giải chi tiết:

C: Which city is cooler?

(Thành phố nào mát hơn?)

A: I think Bali is cooler than NewYork.

(Tôi nghĩ Bali mát hơn NewYork.)

C: How about food?

(Còn thức ăn thì sao?)

B: Hmm... In my opinion, food in New York is more delicious but it also more expensive.

(Hmm... Theo tôi, thức ăn ở New York ngon hơn nhưng cũng đắt hơn.)

C: Which city is more attractive?

(Thành phố nào hấp dẫn hơn?)

B: Absolutely New York. It has more amusuement parks and recreational activities.

(Chắc chắn là New York rồi. Nó có nhiều công viên giải trí hơn và các hoạt động giải trí.)

A: But Bali has more places to go than New York.

(Nhưng Bali có nhiều nơi để đến hơn New York.)

b

Video hướng dẫn giải

b. Compare the two places then decide where to go.

(So sánh hai nơi sau đó quyết định xem sẽ đi đâu.)

Lời giải chi tiết:

We are going to New York city because it is a big city. It also has more amusuement parks and recreational activities. Eating in New York is more diverse and have more choices.

(Chúng tôi sẽ đến thành phố New York vì nó là một thành phố lớn. Nó cũng có nhiều công viên giải trí hơn và các hoạt động giải trí. Ăn uống ở New York đa dạng hơn và có nhiều sự lựa chọn hơn.)


Bình chọn:
4.6 trên 15 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí