Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World Lesson 2 - Unit 10: Cities around the world

Speaking – Lesson 2 – Unit 10: Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World


Tổng hợp bài tập và lý thuyết Speaking – Lesson 2 – Unit 10: Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

a. You won a free vacation for three people. You can go to New York city or Bali. Work in group. Student A and student B. Student C ask question to find out more two places.

(Bạn chiến thắng một kì nghỉ miễn phí cho 3 người. Bạn có thể đi New York hoặc Bali. Làm việc theo nhóm. Học sinh A và B. Học sinh C hỏi câu hỏi để tìm thông tin về 2 nơi này)

Lời giải chi tiết:

C: Which city is cooler?

A: I think Bali is cooler than NewYork

C: How about food?

B: Hmm In my opinion, New York is more delicious but it also more expensive

C: Which city is more attractive?

B: Absolutely New York. It has more amusuement parks and recreational activities

A: But Bali has more places to go than New York.

b

b. Compare the two places then decide where to go.

(So sánh hai nơi sau đó quyết định xem sẽ đi đâu)

Lời giải chi tiết:

We are going to New York city because it is a big city. It also has more amusuement parks and recreational activities. Eating in New York is more diverse and have more choices.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu