Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World Lesson 2 - Unit 10: Cities around the world

Pronunciation – Lesson 2 – Unit 10: Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World


Tổng hợp bài tập và lý thuyết Pronunciation – Lesson 2 – Unit 10: Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

a. Do not change the stressed positions when adding “-er”

(Không thay đổi vị trí trọng âm khi them “-er”)

b

b. Listen to the words and focus on the underlined letter

(Lắng nghe những từ dưới đây và tập trung vào chữ cái gạch chân)


Dirtier               

noisier

c

c. Listen and cross out the one with the wrong word stress

(Lắng nghe và gạch những từ có trọng âm sai)


Cleaner          

hotter

d

d. Read the word with the correct stress with your partner

(Đọc những từ sau với trọng âm đúng với bạn của mình)

Loigiaihay.comBình chọn:
4.9 trên 7 phiếu