Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World Lesson 2 - Unit 10: Cities around the world

New Words – Lesson 2 – Unit 10: Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World


Tổng hợp bài tập và lý thuyết New Words – Lesson 2 – Unit 10: Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

a. Fill in the blank with”shopping mall”, “building”, “amusuement park”. Listen and repeat.

(Điền vào chỗ trống các từ “shopping mall”, “building”, “amusuement park”. Nghe và lặp lại)Phương pháp giải:

Shopping mall: Trung tâm thương mại

Buiding: Tòa nhà

Amusuement park: Công viên giải trí

Lời giải chi tiết:

1. Amusuement park

2. Shopping mall

3. Buiding

b

b. Circle the correct definition for the underlined word. Listen and repeat.

(Khoanh tròn vào nghĩa đúng củ từ gạch chân. Nghe và lặp lại)Phương pháp giải:

Modern: hiện đại

Crowed: đông đúc

Peaceful: thanh bình

Noisy: ồn ào

Lời giải chi tiết:

1 – a          2 – a          3 – b         4 – b 

c

c. Use adjective in Task b to talk about where you live.

(Sử dụng những tính từ ở câu b để miêu tả nơi bạn sống)

Lời giải chi tiết:

- My village is so peaceful.

- The building is crowed but modern

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu