Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World Lesson 2 - Unit 8: The World around Us

Grammar - Lesson 2 - Unit 8. The World around Us - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Grammar – Lesson 2 - Unit 8 SGK tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

a. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)


 

Boy: What đo we need to bring?

(Chúng ta cần mang theo những gì?)

 

Girl: We need to bring a tent so we can sleep.

(Chúng ta cần mang theo lều để chúng ta có thể ngủ.)

 

Boy: Anthing else?

(Còn gì nữa không?)

 

Girl: We need to bring bottled watered so we don't get thirsty.

(Chúng ta cần mang theo nước đóng chai để không bị khát nước.)

b

b. Match the two halves of the sentence.

(Ghép hai ý của những hai nửa câu.)

1. We need to bring flashlights

2. We should bring jackets

3. They don't have water at the campsite.

4. We are going hiking

5. You need to bring some food

6. You should take a book

A. so you should bring some bottled water.

B. so we can see at night.

C. so you need to bring some boots.

D. so you can eat lunch.

E. so you can read at night.

F. so we don't get cold.

Lời giải chi tiết:

1 - B        

2 – F       

3 – A      

4 – C      

5 – D          

6 – E 

1 - B: We need to bring flashlights - so we can see at night.

(Chúng ta cần mang theo đèn pin - để chúng tôi có thể nhìn thấy vào ban đêm.)

2 - F: We should bring jackets - so we don't get cold.

(Chúng ta nên mang theo áo khoác - để không bị lạnh.)

3 - A: They don't have water at the campsite - so you should bring some bottled water.

(Họ không có nước tại khu cắm trại - vì vậy bạn nên mang theo một ít nước đóng chai.)

4 - C: We are going hiking - so you need to bring some boots.

(Chúng tôi định đi bộ đường dài - vì vậy bạn cần mang theo một số ủng.)

5 - D: You need to bring some food - so you can eat lunch.

(Bạn cần mang theo một số thức ăn - để bạn có thể ăn trưa.)

6 - E: You should take a book - so you can read at night.

(Bạn nên mang theo một quyển sách - để bạn có thể đọc vào ban đêm.)

c

c. Look at the table and write Tim's answers.

(Nhìn vào bảng và viết câu trả lời của Tim.)

ITEMS TO BRING (đồ dùng mang theo)

REASONS (lý do)

a tent (cái lều)

have somewhere to sleep (có nơi để ngủ)

bottled water (nước uống đóng chai)

don’t get thirsty (không bị khát nước)

jackets (áo khoác)

don’t get cold (không bị lạnh)

comic books (truyện tranh)

have something to read (có gì đó để đọc)

food (thức ăn)

don’t get hungry (không bị đói)

money (tiền)

can buy presents (có thể mua quà)

Jan: Should we bring a tent?

Tim: (1) Yes,We should so we have somewhere to sleep.

Jan: Should we bring a bottled water?

Tim: (2) _________________________________

Jan: Should we bring jackets?

Tim:  (3) _________________________________

Jan: Should we bring a comic book?

Tim: (4) _________________________________

Jan: Should we bring food?

Tim: (5) _________________________________

Jan: Should we bring money?

Tim: (6) _________________________________

Lời giải chi tiết:

Jan: Should we bring a tent?

(Chúng ta có nên mang theo lều không?)

Tim: (1) Yes,We should so we have somewhere to sleep.

(Vâng, chúng ta nên có chỗ nào đó để ngủ.)

Jan: Should we bring a bottled water?

(Chúng ta có nên mang theo nước đóng chai không?)

Tim: (2) Yes, we should so we don’t get thirsty.

(Vâng, chúng ta nên để chúng ta không khát.)

Jan: Should we bring jackets?

(Chúng ta có nên mang theo áo khoác không?)

Tim: (3) Yes, we should so we don’t get cold.

(Vâng, chúng ta nên để không bị lạnh.)

Jan: Should we bring a comic book?

(Chúng ta có nên mang theo một cuốn truyện tranh không?)

Tim: (4) Yes, we should so we have something to read.

(Vâng, chúng ta nên có một cái gì đó để đọc.)

Jan: Should we bring food?

(Chúng ta có nên mang theo đồ ăn không?)

Tim: (5) Yes, we should so we don’t get hungry.

(Vâng, chúng ta nên để chúng ta không bị đói.)

Jan: Should we bring money?

(Chúng ta có nên mang theo tiền không?)

Tim: (6) Yes, we should so we can buy present.

(Vâng, chúng ta nên mua quà.)

d

d. Now, practice the conversation with your patner.

(Bây giờ, hãy thực hành đoạn hội thoại với bạn của mình.)

Lời giải chi tiết:

Jan: Should we bring a tent?

Tim: Yes,We should so we have somewhere to sleep.

Jan: Should we bring a bottled water?

Tim: Yes, we should so we don’t get thirsty.

Jan: Should we bring jackets?

Tim: Yes, we should so we don’t get cold.

Jan: Should we bring a comic book?

Tim: Yes, we should so we have something to read.

Jan: Should we bring food?

Tim: Yes, we should so we don’t get hungry.

Jan: Should we bring money?

Tim: Yes, we should so we can buy present.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Lesson 2 - Unit 8: The World around Us