Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World Lesson 2 - Unit 10: Cities around the world

Grammar – Lesson 2 – Unit 10: Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World


Tổng hợp bài tập và lý thuyết Grammar – Lesson 2 – Unit 10: Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

a. Listen and repeat

(Nghe và lặp lại)


b

b. Fill in the blank

(Điền vào ô trống)

Lời giải chi tiết:

Adjective

Comparatives

Superlatives

exciting

1. More exciting

The most exciting

old

    older

2. the oldest

cheap

3. cheaper

4. the cheapest

expensive

    More expensive

5. the most expensive

Boring

     More boring

6. the most boring

peaceful

7. more peaceful

The most peaceful

crowed

8. more crowed

The most crowed

noisy

9. noisier

10. noisest

c

c. Fill in the blanks

(Điền vào ô trống)


Lời giải chi tiết:

1. Tokyo is bigger than London

2. Ho Chi Minh is the most crowded city in Viet Nam

3. Janet thinks that Vienna is more peaceful than Barcelona

4. The coldest city in the world is Russia

5. Luke thinks Rio De Janeiro is more modern than Caracas.

d

d. Now, compare your city with another city. Share with your partner.

(Bây giờ, so sánh thành phố của bạn với thành phố khác. Chia sẻ với bạn của mình)

Lời giải chi tiết:

My city is quieter than Ha Noi city

My city is smaller than Hai Phong City

My city is more beautiful than Thai Binh City

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu