30 bài tập về amoniac và muối amoni có lời giải

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Cho 100 ml NaOH 2M phản ứng hết với dung dịch NH4Cl dư thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là 

 • A 4,48.
 • B 6,72.
 • C 2,24.
 • D 8,96.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Tính theo PTHH: \(NaOH + N{H_4}Cl \to NaCl + N{H_3} + {H_2}O\)

Lời giải chi tiết:

\({n_{NaOH}} = 0,1.2 = 0,2(mol)\)

PTHH: \(NaOH + N{H_4}Cl \to NaCl + N{H_3} + {H_2}O\)

Theo PTHH: \({n_{N{H_3}}} = {n_{NaOH}} = 0,2(mol) \to {V_{N{H_3}}} = 0,2.22,4 = 4,48(l)\)

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Cần lấy bao nhiêu lít khí N2 và H2 ở điều kiện chuẩn để điều chế được 8,5 gam khí amoniac, biết hiệu suất phản ứng là 40%.

 • A N2 = 14 (lít) và H2 = 42 (lít).
 • B N2 = 42 (lít) và H2 = 14 (lít).
 • C N2 = 28 (lít) và H2 = 36 (lít).
 • D N2 = 36 (lít) và H2 = 28 (lít).

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Tính được n NH3 

\({N_2} + {\text{3}}{H_2}\overset {{t^o},xt,p} \leftrightarrows 2N{H_3}\)

Dựa vào PTHH tính được lượng N2 và H2 theo lý thuyết. 

Dựa vào hiệu suất tính được N2 và H2 thực tế cần dùng.

Lời giải chi tiết:

n NH3 = 8,5 / 17 = 0,5 (mol)

\({N_2} + {\text{3}}{H_2}\overset {{t^o},xt,p} \leftrightarrows 2N{H_3}\)

Theo PTHH: nN2 = 0,5.nNH3 = 0,5.0,5 = 0,25 mol → VN2 = 0,25.22,4 = 5,6 lít

                      nH2 = 1,5.nNH3 = 1,5.0,5 = 0,75 mol → VH2 = 0,75.22,4 = 16,8 lít

Do hiệu suất phản ứng đạt 40% nên thể tích N2, H2 cần dùng là:

VN2 cần dùng = 5,6.(100/40) = 14 lít

VH2 cần dùng = 16,8.(100/40) = 42 lít

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Điều chế HNO3 từ 17 tấn NH3. Xem toàn bộ quá trình điều chế có hiệu suất 80% thì lượng dung dịch HNO3 63% thu được là

 • A 100 tấn.
 • B 120 tấn.
 • C 60 tấn.
 • D 80 tấn.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Tính được nNH3 

Ta có: \(N{H_3}\xrightarrow{{H = 80\% }}HN{O_3}\)

Dựa vào sơ đồ tính được lượng HNO3 thu được theo lý thuyết.

Dựa vào hiệu suất cả quá trình tính được lượng HNO3 thu được thực tế.

Lời giải chi tiết:

nNH3 = 17 : 17 = 1 (tấn mol)

Ta có: \(N{H_3}\xrightarrow{{H = 80\% }}HN{O_3}\)

→ nHNO3(LT) = nNH3 = 1 (tấn mol)

→ mHNO3 (LT) = 63 tấn

→ mdd HNO3 (LT) = 63.(100/63) = 100 tấn

Do hiệu suất phản ứng cả quá trình là 80% nên lượng dung dịch HNO3 thu được là:

m dd HNO3 thu được = 100.80% = 80 tấn

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Dẫn 1,344 lít NH3 vào bình chứa 0,672 lít khí Cl2. Khối lượng muối NH4Cl được tạo ra là:

 • A 1,6 gam.
 • B 3,2 gam.
 • C 4,8 gam.
 • D 2,14 gam.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Tính theo các PTHH: 

2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

NH3 + HCl → NH4Cl

Lời giải chi tiết:

nNH3 = 0,06 mol; nCl2 = 0,03 mol

PTHH:

2NH3    +   3Cl2 → N2 + 6HCl

0,02/0,04 ← 0,03    →       0,06    (mol)

NH3  +  HCl  →    NH4Cl

0,04 → 0,04/0,02 → 0,04             (mol)

Vậy mNH4Cl = 0,04.53,5 = 2,14 (gam)

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Thực hiện phản ứng tổng hợp amoniac từ N2+3H2 ⇋ 2NH. Nồng độ mol ban đầu các chất : [N2] = 1M, [H2] = 1,2M. Khi phản ứng đạt cân bằng [NH3] = 0,2M. Hiệu suất phản ứng tổng hợp là 

 • A 43%    
 • B 10%        
 • C 30%       
 • D 25%

Đáp án: D

Phương pháp giải:

N2+3H2 ⇋ 2NH

[N2] = 1M, [H2] = 1,2M

=> \frac{{{n_{{H_2}}}}}{{{n_{{N_2}}}}} = 1,2 < 3 => tính hiệu suất theo H2

Lời giải chi tiết:

 

Hướng dẫn giải:

N2+3H2 ⇋ 2NH

           0,1      0,3         0,2

[N2] = 1M, [H2] = 1,2M

=> \frac{{{n_{{H_2}}}}}{{{n_{{N_2}}}}} = 1,2 < 3 => tính hiệu suất theo H2

 H = \frac{{{n_{{H_2}(p/u)}}}}{{{n_{{H_2}(b{\rm{d}})}}}}.100 = \frac{{0,3}}{{1,2}}.100 = 25\%

Đáp án D.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

X là hỗn hợp khí H2 và N2 có tỉ khối đối với oxi bằng 0,225. Dẫn X vào bình có xúc tác bột sắt, đun nóng thì thu được hỗn hợp khí Y có tỷ khối đối với oxi bằng 0,25. Tính hiệu suất tổng hợp NH3

 • A 25%. 
 • B 30%. 
 • C 15%. 
 • D 20%. 

Đáp án: A

Phương pháp giải:

- Phương pháp đường chéo để tính tỉ lệ mol các khí

- Viết và tính theo PTHH

Lời giải chi tiết:

MX = 0,225.32 = 7,2

H2:       2                      20,8

                        7,2                   => nH2/nN2 = 20,8/5,2 = 4

N2:       28                    5,2

Giả sử nH2 = 4 mol và nN2 = 1 mol

BTKL: mX = mY => 4.2 + 1.28 = nY.0,25.32 => nY = 4,5 mol

        3H2 + N2 \(\overset {{t^o},xt} \leftrightarrows \) 2NH3

Bđ:     4        1                         (mol)

Pư:    3x       x                  2x    (mol)

Sau:  4-3x    1-x                2x    (mol)

nY = 4-3x + 1-x + 2x = 4,5 => x = 0,25 mol

Hiệu suất tính theo N2 => H = (0,25/1.100%) = 25%

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Cho hỗn hợp khí N2, H2 và NH3 có tỉ khối so với H2 là 8. Dẫn hỗn hợp đi qua dd H2SO4 đặc dư thì thể tích khí còn lại một nửa. Thành phần phần % theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp lần lượt là : 

 • A 25% H2, 25% N2, 50% NH3          
 • B 50% H2, 25% N2, 25% NH3  
 • C 25% H2, 50% N2, 25% NH3      
 • D 30%N2, 20%H2, 50% NH3 

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

NH3 bị hấp thụ bởi H2SO4

3NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4

Lấy 1 mol hỗn hợp

=> nNH3 = 0.5 

nH2=x; nN2 = y 

x +y = 0.5 

2x + 28y = 8 . 2 -17 . 0.5 

=> x=y=0.25 

%NH3 = 50% 

%N2=%H2 = 25% 

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Cho 0,448 lít khí NH3 (đktc) đi qua ống sứ đựng 16 gam CuO nung nóng, thu được chất rắn X (giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn). Phần trăm khối lượng của Cu trong X là

 • A 85,88%.   
 • B 14,12%.
 • C 87,63%.       
 • D 12,37%.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Trong một bình kín dung tích không đổi chứa khí N2 và H2 với tỉ lệ thể tích 1:2. Đốt nóng bình sau một thời gian để xảy ra phản ứng N2 (k) + 3H2 (k) \rightleftharpoons 2NH3 (k). Sau đó đưa bình về nhiệt độ ban đầu thì thấy áp suất trong bình bằng 5/6 áp suất trước phản ứng. Hiệu suất của phản ứng là

 • A 37,5%.    
 • B 50,5%.
 • C 75%.
 • D 25%.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Tính toán theo PTHH.

Lời giải chi tiết:

Giả sử số mol N2 là 1 mol, số mol H2 là 2 mol, hiệu suất phản ứng là h.

         N2 (k)   +  3H2 (k) \rightleftharpoons 2NH3 (k)

Bđ:    1              2                         (Ta thấy: 1/1 > 2/3 => Hiệu suất tính theo H2)

Pư:   2h/3 ←    2h →        4h/3

Sau: 1-2h/3     2-2h          4h/3

Số mol khí sau phản ứng: ns = 1-2h/3 + 2 - 2h + 4h/3 = 3 - 4h/3 (mol)

Ta có: \(\frac{{{p_s}}}{{{p_d}}} = \frac{{{n_s}}}{{{n_d}}} \Rightarrow \frac{{3{\rm{ }} - {\rm{ }}\frac{{4h}}{3}}}{{1 + 2}} = \frac{5}{6} \Rightarrow h = 0,375 = 37,5\% \)

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Một hỗn hợp gồm 8 mol N2 và 14 mol H2 được nạp vào một bình kín có dung tích 4 lít và giữ ở nhiệt độ không đổi. Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thì áp suất bằng 10/11 áp suất ban đầu. Hiệu suất tổng hợp NH3

 • A 17,18%.
 • B 18,18%.
 • C 22,43%.
 • D 21,43%.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Tính theo PTHH: N2  +  3H2 \(\overset {{t^o},xt,p} \leftrightarrows \) 2NH3

Lời giải chi tiết:

                   N2  +  3H2 \(\overset {{t^o},xt,p} \leftrightarrows \) 2NH3

Ban đầu:     8          14                                (Ta thấy: 8/1 > 14/3 nên hiệu suất tính theo H2)

Phản ứng:   x          3x              2x

Sau:           8-x      14-3x            2x

Ta có: n đầu = 8 + 14 = 22 mol và n sau = (8-x) + (14-3x) + 2x = 22 - 2x (mol)

Khi hiệu suất không đổi thì: \(\frac{{{n}_{sau}}}{{{n}_{dau}}}=\frac{{{p}_{sau}}}{{{p}_{dau}}}\Rightarrow \frac{22-2\text{x}}{22}=\frac{10}{11}\Rightarrow x=1\)

→ nH2 pư = 3x = 3 mol

→ H = \(\frac{{{n}_{{{H}_{2}}pu}}}{{{n}_{{{H}_{2}}b\text{d}}}}.100%\) = \(\frac{3}{14}.100%\) = 21,43%

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Cho 30 lít N2 phản ứng với 30 lít H2 trong điều kiện thích hợp sẽ tạ ra V thể tích NH3 (đktc) khi hiệu suất phản ứng đạt 30% thì giá trị của V là

 • A 12 lít
 • B 15 lít
 • C 6 lít
 • D 15 lít

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

                          N2  +  3H2 \(\overset {{t^o},xt,p} \leftrightarrows \) 2NH3

Ban đầu (lít):     30       30                                (Ta thấy: 30/1 > 30/3 nên hiệu suất tính theo H2)

Do đó: VH2 pư = 30.30% = 9 lít

Theo PTHH: VNH3 thu được = 2/3.VH2 pư = 2/3.9 = 6 lít

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Trộn 100 ml dung dịch natri nitrit 3M với 300 ml dung dịch amoni clorua 1,6M đun nóng đến phản ứng hoàn toàn. Thể tích khí N2 sinh ra và nồng độ mol các muối trong dung dịch sau phản ứng là:

 • A VN2 = 6,72 (lít); CM NaCl = 0,75 (M); CM  NH4Cl = 0,45 (M).
 • B VN2 = 6,72 (lít); CM NaNO2 = 0,75 (M); CM NH4Cl = 0,45 (M).
 • C VN2 = 5,376 (lít); CM NaCl = 0,6 (M); CM  NaNO2 = 0,15 (M).
 • D VN2 = 5,376 (lít); CM NaCl = 0,6 (M); CM  NH4Cl = 0,45 (M).

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Tính theo PTHH: NaNO2 + NH4Cl \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) NaCl + N2 + 2H2O

Lời giải chi tiết:

Ta có: nNaNO2 = 0,1.3 = 0,3 mol; nNH4Cl = 0,3.1,6 = 0,48 mol

PTHH: NaNO2 + NH4Cl \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) NaCl + N2 + 2H2O

Bđ:        0,3          0,48

Pư:        0,3 →     0,3 →               0,3 →  0,3

Sau:         0           0,18                  0,3       0,3

⟹ VN2 = 0,3.22,4 = 6,72 (lít); CM NaCl  = 0,3 : 0,4 = 0,75 (M); CM  NH4Cl = 0,18 : 0,4 = 0,45 (M).

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Cho dung dịch NaOH dư vào 150 ml dung dịch (NH4)2SO4 1M, đun nóng nhẹ. Thể tích khí (đktc) thu được là:

 • A 2,24 lít.
 • B 6,72 lít.
 • C 3,36 lít.
 • D 8,8 lít.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Tính theo PTHH: (NH4)2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O

Lời giải chi tiết:

Ta có: n(NH4)2SO4 = 0,15 (mol)

(NH4)2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O

Theo PTHH → n NH3 = 2.n(NH4)2SO4 = 0,3 (mol)

⟹ VNH3 = 0,3.22,4 = 6,72 (lít)

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Thực hiện phản ứng giữa 10 lít H2 và 40 lít N2 với bột Fe làm xúc tác nung nóng.  Hỗn hợp sau phản ứng được dẫn qua dung dịch H2SO4 loãng dư ( hấp thụ khí NH3) còn lại 40 lít khí. Các thể tích đo ở điều kiện nhiệt độ , áp suất.

Hiệu suất của quá trình tổng hợp NH3

 • A  75%         
 • B 50%         
 • C 60%    
 • D  85%

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Phương pháp:

Gọi thể tích N2 tham gia phản ứng : x

        N2  + 3 H2  <-> 2NH3

có     40         10

p/u   x           3x             2x

sau   40-x    10-3x           2x

Sau phản ứng: Vkhí = 50-2x

H2SOhấp thụ hết NH3  => Vsau =40

=> x

=> H

Lời giải chi tiết:

 

Hướng dẫn giải

Gọi thể tích N2 tham gia phản ứng : x

        N2  + 3 H2  <-> 2NH3

có     40         10

p/u   x           3x             2x

sau   40-x    10-3x           2x

Sau phản ứng: Vkhí = 50-2x

H2SO4 hấp thụ hết NH3  => Vsau = 50-4x=40

=> x=2,5

H tính theo H2  H=\frac{{{n_{{H_2}(p/u)}}}}{{{n_{{H_2}(b{\rm{d}})}}}}.100 = \frac{{3.2,5}}{{10}}.100 = 75\%

Đáp án A.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Cho 100 ml dung dịch X chứa  Al(NO3)3 0,2M, Cu(NO3)2 0,1M và AgNO3 0,2M tác dụng với dung dịch NH3 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

 • A 4,06.      
 • B 1,56.      
 • C  5,04.     
 • D 2,54.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Phương pháp:

 \left. \begin{array}{l} Al{\left( {N{O_3}} \right)_3}\,\,0,02mol\\ Cu{\left( {N{O_3}} \right)_2}0,01mol\\ AgN{O_3}\,\,\,\,\,\,0,02mol \end{array} \right\}\mathop \to \limits^{{\rm{dd}}N{H_3}} Al{(OH)_3}

Kết tủa của Ag, Cu tạo phức nên tan hết trong dung dịch NH3 dư

=> mkết tủa =  {m_{Al{{(OH)}_3}}}

Al(NO3)3 + 3NH3+ 3H2O  -> Al(OH)3 + 3NH4NO3

Lời giải chi tiết:

 

Hướng dẫn giải:

 \left. \begin{array}{l} Al{\left( {N{O_3}} \right)_3}\,\,0,02mol\\ Cu{\left( {N{O_3}} \right)_2}0,01mol\\ AgN{O_3}\,\,\,\,\,\,0,02mol \end{array} \right\}\mathop \to \limits^{{\rm{dd}}N{H_3}} Al{(OH)_3}

Kết tủa của Ag, Cu tạo phức nên tan hết trong dung dịch NH3

=> mkết tủa =  {m_{Al{{(OH)}_3}}}

Al(NO3)3 + 3NH3+ 3H2O ->  Al(OH)3 + 3NH4NO3

0,02                                                     0,02

=> mkết tủa = 78.0,02=1,56 gam

Đáp án B.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Thêm NH3 đến dư vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,01 mol FeCl3 ; 0,2 mol CuCl2. Khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng kết tủa thu được là :

 • A 0,90g.  
 • B 0,98g      
 • C 1,07g     
 • D 2,05g

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Phương pháp: Tính theo PTHH.

Lời giải chi tiết:

 

Hướng dẫn giải:

FeCl3, CuCl2  \mathop \to \limits^{{\rm{dd}}\,N{H_3}(d)} Fe(OH)3

Do Cu(OH)2  sinh ra tạo phức hết với dung dịch NH3

=> mkết tủa =  {m_{F{\rm{e}}{{(OH)}_3}}}

FeCl3 + 3NH3+ 3H2O  -> Fe(OH)3 + 3NH4Cl

0,01                                             0,01

=> {m_{F{\rm{e}}{{(OH)}_3}}} = 107.0,01=1,07 gam

Đáp án C.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Thể tích O2(đktc) cần để đốt cháy hết 6,8 gam NH3 tạo thành khí NO; H2O là:                                                     

 • A 16,8 lít           
 • B 13,44 lít         
 • C 8,96 lít           
 • D 11,2 lít

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Phương pháp:

4NH3 + 5O2 ->  4NO  + 6H2O

=> V

Lời giải chi tiết:

 

Hướng dẫn giải:

 {n_{N{H_3}}} = \frac{{6,8}}{{17}} = 0,4mol

4NH3 + 5O2  -> 4NO  + 6H2O

0,4      0,5

=> VO2 = 0,5.22,4=11,2 lít

Đáp án D.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Cho 4 mol N2 và 16 mol H2 vào bình kín. Tại thời điểm cân bằng thu được x mol hỗn hợp khí. Biết hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 là 70%. Tính x?

 • A 14,1         
 • B 14,4     
 • C 14,3     
 • D 14,2

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Phương pháp:

 \frac{{{n_{{H_2}}}}}{{{n_{{N_2}}}}} = \frac{{16}}{4} = 4 > 3

=> H tính theo N2

H=\frac{{{n_{{N_2}(p/u)}}}}{{{n_{{N_2}(b{\rm{d}})}}}}.100 = \frac{{{n_{{N_2}(p/u)}}}}{4}.100 = 70\% \Rightarrow {n_{{N_2}(p/u)}} = 2,8 mol

N2  + 3 H2  <-> 2NH3

Thay vào PT tính số mol hỗn hợp sau phản ứng

Lời giải chi tiết:

 

Hướng dẫn giải

 \frac{{{n_{{H_2}}}}}{{{n_{{N_2}}}}} = \frac{{16}}{4} = 4 > 3

=> H tính theo N2

H= \frac{{{n_{{N_2}(p/u)}}}}{{{n_{{N_2}(b{\rm{d}})}}}}.100 = \frac{{{n_{{N_2}(p/u)}}}}{4}.100 = 70\% \Rightarrow {n_{{N_2}(p/u)}} = 2,8mol

N2  + 3 H2 <->  2NH3

bđ                                          4         16                      

p/u                                          2,8      8,4                     5,6

sau                                          1,2        7,6                                5,6

                                                 => x=14,4 mol

Đáp án B.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Nung nóng bình kín chứa a mol hỗn hợp NH3 và O2 ( có xúc tác Pt) để chuyển toàn bộ NH3 thành NO. Làm nguội và thêm nước vào bình, lắc đều thu được 1 lít dung dịch HNO3 có pH = 1, còn lại 0,25a mol khí O2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

 • A 0,6.
 • B 0,3. 
 • C 0,5.
 • D 0,4.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

pH = 1 => nHNO3 = ? (mol)

BTNT N => nNH3 = nHNO3 = ?(mol)

=> nO2 = a – 0,1 (mol)

BT e : => 8nNH3 = 4nO2

=> a = ? (mol)

Lời giải chi tiết:

pH = 1=> [H+] = 10-1 = 0,1 (M) => nHNO3 = 0,1 (mol)

BTNT N => nNH3 = nHNO3 = 0,1 (mol)

=> nO2 = a – 0,1 (mol)

Sau quá trình 

\(\begin{gathered}
\mathop N\limits^{ - 3} {H_3} + 8e\xrightarrow{{}}{N^{ + 5}} \hfill \\
{O_2}\xrightarrow{{}}2{O^{ - 2}} + 4e \hfill \\
\end{gathered} \)

BT e : => 8nNH3 = 4nO2

=> 8.0,1 = 4 ( a – 0,1)

=> a = 0,4 (mol)

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Dẫn 2,24 lít khí NH3 (đktc) đi qua ống đựng 32 gam bột CuO nung nóng thu được chất rắn X và khí Y. Thể tích khí Y sinh ra là:

 • A 3,36 
 • B 2,24 
 • C 1,12 
 • D 1,344 

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Viết và tính theo PTHH

Lời giải chi tiết:

PTHH: 2NH3+ 3CuO \(\xrightarrow{{{t}^{o}}}\) 3Cu + N2 + 3H2O

Bđ:          0,1          0,4

Pư:          0,1 →   0,15    →              0,05                (mol)

nY = nN2 = 0,05.22,4 = 1,12 lít

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Cho muối NH4Cl tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH đun nóng thì thu được 5,6 lít (đktc) một chất khí. Nồng độ mol/l của dung dịch NaOH đã dùng là

 • A 3,0M.
 • B 1,0M.
 • C 2,0M.
 • D 2,5M.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Viết và tính toán theo PTHH.

Lời giải chi tiết:

NH4+ + OH- → NH3 + H2O

Theo PTHH: nOH- = nNH3 = 5,6 : 22,4 = 0,25 mol

=> CM = n : V = 0,25 : 0,1 = 2,5M

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Từ 34 tấn NH3 sản xuất 160 tấn HNO3 63%. Hiệu suất của phản ứng điều chế HNO3 là:   

 • A  80%   
 • B 50%  
 • C 60%         
 • D 85%

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Phương pháp:

4NH3  + 5O2  -> 4NO + 6H2o

2NO+ O2 -> 2NO2

4NO2 + 2H2O + O2 -> 4HNO3

Bảo toàn N    nN(NH3) =nN(HNO3) 

=>  {m_{N{H_3}}} \to H

Lời giải chi tiết:

 

 

Hướng dẫn giải:

4NH3  + 5O2 ->  4NO + 6H2o

2NO+ O2 -> 2NO2

4NO2 + 2H2O + O2 -> 4HNO3

Bảo toàn N    nN(NH3) =nN(HNO3)\frac{{{{160.10}^6}.63}}{{63.100}} = 1,{6.10^6}(mol)

=>  \begin{array}{l} {m_{N{H_3}}} = 1,{6.10^6}.17 = 27,{2.10^6}g\\ H = \frac{{27,{{2.10}^6}}}{{{{34.10}^6}}}.100 = 80\% \end{array}

Đáp án A.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Cho 6 mol N2 và 20 mol H2 vào bình kín. Tại thời điểm cân bằng thu được 18 mol hỗn hợp khí. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 trên.

 • A 75%      
 • B 50,67%      
 • C  66,67%        
 • D 85%

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Phương pháp:

        N2  + 3 H2 <->  2NH3

có     6          20

p/u   x        3x             2x

sau   6-x    20-3x          2x

=> nsau =18  => x

\frac{{{n_{{H_2}}}}}{{{n_{{N_2}}}}} = \frac{{20}}{6} = 3,33 > 3=> Tính H theo N2

=> H

Lời giải chi tiết:

 

Hướng dẫn giải:

 

        N2  + 3 H2  <-> 2NH3

có     6          20

p/u   x        3x             2x

sau   6-x    20-3x          2x

6-x   + 20-3x+ 2x=18

=> 26-2x=18

=> x=4

\frac{{{n_{{H_2}}}}}{{{n_{{N_2}}}}} = \frac{{20}}{6} = 3,33 > 3=> Tính H theo N2

 H = \frac{{{n_{{N_2}(p/u)}}}}{{{n_{{N_2}(b{\rm{d}})}}}}.100 = \frac{4}{6}.100 = 66,67\%

Đáp án C.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Cho 4 lít N2; 14 lít H2 vào bình phản ứng hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích 16,4 lít (đktc). Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 là:                      

 • A 50%      
 • B 20%        
 • C 80%       
 • D 30%

Đáp án: B

Phương pháp giải:

       N2  + 3 H2 ->  2NH3

có     4       14

p/u   x        3x       2x

sau   4-x    14-3x          2x

nsau =16,4

=> x

So sánh để xem tính hiệu suất theo N2 hay H2

Lời giải chi tiết:

       N2  + 3 H2  -> 2NH3

có     4       14

p/u   x        3x            2x

sau   4-x    14-3x         2x

4-x   + 14-3x+ 2x=16,4

=> 18-2x=16,4

=> x=0,8

Tính hiệu suất theo N2 vì lượng H2 dư nhiều hơn  (N2: 4mol, H2: 14 mol)

=> H=\frac{{{n_{{N_2}(p/u)}}}}{{{n_{{N_2}(b{\rm{d}})}}}}.100 = \frac{{0,8}}{4}.100 = 20\%

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Cho dung dịch NH4NO3 tác dụng với dung dịch bazơ của kim loạithu được 4,48 lít khí (đktc) và 26,1 gam muối. Kim loại đó là 

 • A Ca    
 • B Mg        
 • C  Cu          
 • D Ba

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Phương pháp:

nNH4NO3 + M(OH)n  -> M(NO3)n  + nNH3 +nH2O

                                                                    0,2

=> Mmuối = M+ 62n= \frac{{26,1}}{{0,2}}.n

=> M

Biện luận => M, n

Lời giải chi tiết:

 

Hướng dẫn giải:

nNH4NO3 + M(OH)n  -> M(NO3)n  + nNH3 +nH2O

                                              \frac{{0,2}}{n}                      0,2

=> Mmuối = M+ 62n= \frac{{26,1}}{{0,2}}.n

=> M=68,5n

 

n

1

2

3

M

68,5

137(Ba)

205,5

 

Đáp án D.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Một hỗn hợp N2 và H2 được lấy vào bình phản ứng có nhiệt độ được giữ không đổi. Sau thời gian phản ứng, áp suất của các khí trong bình giảm 5% so với áp suất lúc đầu. Biết rằng tỉ lệ số mol N2 đã phản ứng là 10%. Thành phần % số mol N2 và H2 trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là

 • A 50% và 50%.
 • B 30% và 70%.
 • C 25% và 75%.
 • D 35% và 65%.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Gọi số mol N2, H2 ban đầu lần lượt là a và b (mol)

=>  nN2 pư  = 10%.a = 0,1a (mol)

                   N2     +   3H2 \(\overset {{t^o},xt,p} \leftrightarrows \) 2NH3

Ban đầu:     a             b

Phản ứng:   0,1a  → 0,3a      →       0,2a

Sau:            0,9a       b-0,3a              0,2a

→ n đầu = a + b (mol) và n sau = 0,9a + b - 0,3a + 0,2a = 0,8a + b (mol)

Sau phản ứng, áp suất của các khí trong bình giảm 5% so với áp suất lúc đầu nên ta có:

p đầu - p sau = 0,05.p đầu → 0,95.p đầu = p sau → \(\frac{{{p_{dau}}}}{{{p_{sau}}}} = \frac{1}{{0,95}}\)

Mặt khác, ở nhiệt độ không đổi thì: \(\frac{{{p_{dau}}}}{{{p_{sau}}}} = \frac{{{n_{dau}}}}{{{n_{sau}}}} \Rightarrow \frac{{a + b}}{{0,8{\text{a}} + b}} = \frac{1}{{0,95}}\)

→ a/b = 1/3

Giả sử có 1 mol N2 và 3 mol H2

→ %nN2 = \(\frac{1}{{1 + 3}}.100\% \) = 25% và %nH2 = 75%

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Phải dùng bao nhiêu lít khí nitơ và bao nhiêu lít khí hidro để điều chế 17 gam NH3? Biết rằng hiệu suất chuyển hóa thành amoniac là 25%. Các thể tích khí đo được ở đktc.

 • A 44,8 lít N2 và 134,4 lít H2     
 • B 22,4 lít N2 và 67,2 lít H2
 • C 22,4 lít N2 và 134,4 lít H2           
 • D 44,8 lít N2 và 67,2 lít H2

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

nNH3 = 17 : 17 = 1 mol

PTHH: N2 + 3H2 \(\rightleftharpoons \) 2NH3

           0,5 ← 1,5 ←     1      (mol)

Do hiệu suất phản ứng H = 25% nên lượng cần dùng lớn hơn lượng tính toán được:

nN2 cần dùng = 0,5.(100/25) = 2 mol => V N2 cần dùng = 44,8 lít

nH2 cần dùng = 1,5.(100/25) = 6 mol => V H2 cần dùng = 134,4 lít

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Trong một bình kín chứa 10 lít nito và 10 lít Hidro ở nhiệt đô 0o C và 10atm. Sau khi PƯ tổng hợp NH3, lại đưa bình về 0oC. Biết rằng có 60% Hidro tham gia PƯ , áp suất trong bình sau PƯ là :

 • A 1010 atm  
 • B 8 atm  
 • C 99 atm     
 • D 8,5 atm

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Một bình kín có thể tích là 0,5 lit chứa 0,5mol H2 và 0,5 mol N2 , ở nhiệt độ to C . Khi ở trạng thái cân bằng có 0,2 mol NH3 tạo thành . Hằng số cân bằng Kc của PƯ tổng hợp NH3 là 

 • A 1,278      
 • B 3,125    
 • C 4,125              
 • D 6,75

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Hỗn hợp A gồm 2 chất khí N2 và H2 có tỉ lệ mol 1 : 4. Nung A với xúc tác ta được hỗn hợp khí B, trong đó sản phẩm NH3 chiếm 20% theo thể tích (biết các khí đo cùng điều kiện). Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3

 • A 43,76%
 • B 20,83%
 • C 41,67%
 • D 48,62%

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Giả sử có 1 mol N2 và 4 mol H2

                   N2  +  3H2 \(\overset {{t^o},xt,p} \leftrightarrows \) 2NH3

Ban đầu:     1          4                                      (Ta thấy: 1/1 < 4/3 nên hiệu suất tính theo N2)

Phản ứng:   x →    3x       →       2x

Sau:            1-x      4-3x               2x

→ ∑nsau = 1 - x + 4 - 3x + 2x = 5 - 2x (mol)

Trong hỗn hợp sau phản ứng, NH3 chiếm 20% theo thể tích nên ta có:

\(\frac{{2{\text{x}}}}{{5 - 2{\text{x}}}}.100\%  = 20\% \) → x = 5/12

→ nN2 pư = x = 5/12 mol

→ \(\% H = \frac{{{n_{{N_2}pu}}}}{{{n_{{N_2}bd}}}}.100\%  = \frac{{5/12}}{1}.100\%  = 41,67\% \)

 Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐHGửi bài