Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Hóa học 8


Đề bài

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Công thức hoá học cho biết:

A. Khối lượng, thành phần, tên gọi của chất.

B. Tính chất, tên gọi, và thành phần của chất.

C. Thành phần, tên gọi, phân tử khối của chất.

D. Khối lượng, khối lượng riêng, thành phần, tên gọi của chất.

Câu 2. Trong phản ứng hoá học hạt vi mô nào sau đây được bảo toàn?

A. Nguyên tử.                                             B. Phân tử.

C. Nguyên tử và phân tử.                            D. không có hạt nào.

Câu 3. Trường hợp nào sau đây xảy ra phản ứng hoá học?

A. Hoà tan thuốc tím vào nước.

B. Phân hủy thuốc tím ở nhiệt độ cao.

C. Để than củi ngoài sân nhà. 

D. Dùng nam châm hút bột sắt.

Câu 4. Để phân biệt nước cất và nước vôi trong dùng

A. cồn.                                                       B. khí oxi.

C. khí cacbonic.                                         D. muối ăn.

Câu 5. Đốt cháy a gam phốt pho trong oxi thu được 2,84 gam điphotpho penta oxit.

a)    Nếu a = 1,24 gam thì khối lượng oxi đã phản ứng là

A. 1,2 (gam)                                                B. 0,84(gam).

C. 1,24 (gam).                                              D. 1,6 (gam).

b) Khối lượng điphotpho penta oxit (so với phốt pho)

A.tăng.                                                         B. giảm.

C. không thay đổi.                                        D. không tính được.

Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1. (3,5 điểm) Điền hệ số thích hợp để hoàn thành các phương trình hoá học ở bảng sau, viết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử của chất phản ứng và sản phẩm.

a) CH4 + O2 \(\to\) CO2 + H2O

......................................

e) Na2O + H2O \(\to\) NaOH

....................................

 

 

b) Fe2O3+ HCl \(\to\) FeCl3 + H2O

......................................

g) H2O \(\to\) H2 + O2

....................................

 

 

c) KClO \(\to\) KCl + O2 

.......................................

h) Al + HCl \(\to\) AlCl3 + H2.................................

 

 

d) CO + O2 \(\to\) CO2

i) Fe + O2 \(\to\) Fe3O4

Câu 2. (3,5 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 3 kg than củi có thành phần chính là C cần 6,4 kg khí oxi và thải ra môi trường 8,8 kg khí cacbonic.

a) Lập phương trình hoá học trên.

b) Em cho biết mẫu than trên chứa hàm lượng C là bao nhiêu %?

c) Nếu đốt cháy 1,5 kg than cùng loại thì khối lượng khí oxi, khí cacbonic là bao nhiêu kg?

Lời giải chi tiết

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Trả lời đúng mỗi câu được 0,5 điểm ; riêng câu 5 được 1 điểm

Câu 1.C               Câu 2. A              Câu 3. B               Câu 4. C

Câu 5. a) D   b) A

Phần tự luận ( 7 điểm )

Câu 1. (3,5 điểm)

a) 

\(C{H_4} + 2{O_2}\buildrel {{t^o}} \over
\longrightarrow C{O_2} + 2{H_2}O\)

      1     :   2       :          1      :      2

b) \(F{e_2}{O_3} + 6HCl \to 2FeC{l_3} + 3{H_2}O\)

       1       :    6         :      2              3

c) 

\(2KCl{O_3}\buildrel {{t^o}} \over
\longrightarrow 2KCl + 3{O_2}\)

          2        :          2      :      3

d) 

\(2CO + {O_2}\buildrel {{t^o}} \over
\longrightarrow 2C{O_2}\)

       2     :     1       :        2

 

e) \(N{a_2}O + {H_2}O \to 2NaOH\)

        1      :      1     :         2

g) \(2{H_2}O \to 2{H_2} + {O_2}\)

      2        :      2    :  1

h) \(2Al + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_2}\)

       2     :      6       :    2      :    3

i) 

\(3Fe + 2{O_2}\buildrel {{t^o}} \over
\longrightarrow F{e_3}{O_4}\)

     3    :     2     :            1

Câu 2. (3,5 điểm)

a) 

\(C + {O_2}\buildrel {{t^o}} \over
\longrightarrow C{O_2}\)        

b) Ta có lượng  thu được là 8,8 kg vậy lượng C đã phản ứng là

        \(8,8-6,4 = 2,4\) (kg).

Hàm lượng C là \(2. \dfrac{4 }{ 3} .100\% = 80\%.\)

c) 3,2 kg O2 và thu được 4,4 kg CO2.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.