Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 7

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: Tìm \(\left| x \right|\) biết:

a) \(x = {{ - 7} \over 3}\)             

b) \(x = {{ - 4} \over { - 3}}\)           

c) \(x = {{10} \over 3}\)                

d) \(x = {1 \over { - 4}}\) 

Bài 2: Tìm x biết:

a) \(\left| x \right|\) =  \({{12} \over {31}}\)           

b) \(\left| x \right|=  0\)          

c) \(\left| x \right|\) = \(\left| {{{ - 5} \over 7}} \right|\)

Bài 3: Cho số hữu tỉ  \(x={{a - 4} \over 5}\), với giá trị nào của a thì:

a) x là số dương? 

b) x là số âm?

c) x không là số dương cũng không là số âm?

LG bài 1

Phương pháp giải:

Sử dụng: 

\(\left| a \right| = \left\{ \begin{array}{l}
a\,\,nếu\,\,a \ge 0\\
- a\,\,nếu\,\,a < 0
\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết:

a) \(x = {{ - 7} \over 3}\)  thì \(\left| x \right| =  {7 \over 3}\).   

b) \(x = {{ - 4} \over { - 3}}= {4 \over 3}\)  thì \(\left| x \right|=  {4 \over 3}\).

c) \(x = {{10} \over 3}\)  thì \(\left| x \right|=  {{10} \over 3}\).  

d) \(x = {1 \over { - 4}}= {{ - 1} \over 4}\)  thì \(\left| x \right| =  {1 \over 4}\).

LG bài 2

Phương pháp giải:

Sử dụng: \(\left| x \right| = a\left( {a \ge 0} \right)\) thì \(x=a\) hoặc \(x=-a\) 

Lời giải chi tiết:

a) \(\left| x \right| =  {{12} \over {31}}\) thì \(x = {{12} \over {31}}\) hoặc \(x = {{ - 12} \over {31}}\).

a) \(\left| x \right| = 0\)  thì \(x = 0\). 

b) \(\left| x \right| = \left| {{{ - 5} \over 7}} \right|\) \( \Rightarrow \left| x \right|= {5 \over 7}\) thì \(x = {5 \over 7}\) hoặc \({{ - 5} \over 7}\).

LG bài 3

Phương pháp giải:

Số hữu tỉ dương có tử và mẫu cùng dấu 

Số hữu tỉ âm có tử và mẫu trái dấu

Lời giải chi tiết:

a) Vì \(5 > 0\) nên \(\frac{{a - 4}}{5} > 0\) thì \(a – 4 > 0  \Rightarrow  a > 4\).

b) Vì \(5 > 0\) nên \(\frac{{a - 4}}{5} < 0\) \(a – 4 < 0  \Rightarrow a < 4\). 

c) Ta có \(\frac{{a - 4}}{5} =0\) thì \(a – 4 = 0  \Rightarrow  a = 4\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 28 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí