Chủ đề 2: Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1 000 SGK Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.4 trên 70 phiếu
Bảng nhân 3

Số? Viết phép nhân Tính nhẩm

Xem lời giải

Bảng chia 3

Tính nhẩm. Số? Chia đều 18 quả điều thành 3 phần, mỗi phần có ..?.. quả điều

Xem lời giải

Bảng nhân 4

Số? Tính nhẩm. Tính bằng 2 cách

Xem lời giải

Bảng chia 4

Tính nhẩm. Số?

Xem chi tiết

Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm

Những hình nào đã được chia thành các phần bằng nhau? Đã tô màu một phần mấy mỗi hình ?

Xem lời giải

Nhân nhẩm, chia nhẩm

Tính nhẩm. Số?

Xem lời giải

Em làm được những gì trang 49

Tính nhẩm. Số? Trong hộp có 10 đôi tất. Hỏi trong hộp đó có ? chiếc tất. Trong buổi liên hoan văn nghệ, các bạn lớp 3C biểu diễn vợ kịch Cưỡi ngựa

Xem lời giải

Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000

Đặt tính rồi tính. Mỗi hộp có 12 cái bánh. 3 hộp bánh như vậy có ? cái bánh.

Xem lời giải

Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1 000 (tiếp theo)

Đặt tính rồi tính. Mỗi số là giá trị của biểu thức nào ?

Xem lời giải

Phép chia hết và phép chia có dư

Viết phép tính chia theo nhóm 4. Tính theo mẫu.

Xem lời giải

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Đặt tính rồi tính. Tính nhẩm. Mẹ xếp đều 28 quả bưởi da xanh vào 2 sọt, mỗi sọt có ? quả. Ngắn hơn,dài hơn hay dài bằng

Xem lời giải

Em làm được những gì trang 57

Tính nhẩm. Tính giá trị biểu thức. Chọn ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bảng nhân 6

Số? Tính nhẩm. Mỗi tờ giấy màu dán được một mặt của hộp giấy

Xem lời giải

Bảng chia 6

Tính nhẩm. Số? Đã tô màu một phần mấy mỗi hình ?

Xem lời giải

Gấp một số lên một số lần

Nhóm ba bạn lấy các khối lập phương theo yêu cầu. Thanh sắt sơn màu đỏ dài 30 cm, thanh sắt sơn màu xanh dài gấp 3 lần

Xem lời giải

Bảng nhân 7

Số? Tính nhẩm. Một khu vui chơi thiếu nhi có 7 xe hai bánh, số xe ba bánh gấp 3 lần số xe hai bánh

Xem lời giải

Bảng chia 7

Tính nhẩm Bà chia 14 kg vải thiều thành 7 phần nặng như nhau.

Xem lời giải

Bảng nhân 8

Số? Mỗi chiếc xe có 18 bánh xe. Hỏi 8 chiếc xe như thế có bao nhiêu bánh xe ?

Xem lời giải

Bảng chia 8

Cái bánh chưng này được chia thành ? miếng bằng nhau Thoa ăn một miếng, vậy Thoa đã ăn

Xem lời giải

Giảm một số đi một số lần

Khi gieo mạ và cấy lúa bằng máy, một bác nông dân nhận thấy khối lượng lúa giảm được một nửa so với gieo cấy bằng tay

Xem lời giải

Xem thêm