Câu 4 trang 8 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 4 trang 8 Vở bài tập Lịch sử 5

Người đời sau đánh giá về Nguyễn Trường Tộ như thế nào?

Trả lời:

Người đời sau kính trọng, coi ông là người hiểu biết sâu rộng, có lòng yêu nước và mong muốn dân giàu, nước mạnh.


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu