Câu 2 trang 7 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 2 trang 7 Vở bài tập Lịch sử 5

Chọn các thông tin phù hợp với đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ.

Trả lời:


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu