Câu 3 trang 51 SGK Tin học 11

Bình chọn:
3.7 trên 10 phiếu

Có thể dùng câu lệnh while-đo để thay cho câu lệnh for-do được không? Nếu được, hãy thực hiện điều đỏ với chương trình.

Có thể dùng câu lệnh while-đo để thay cho câu lệnh for-do được không? Nếu được, hãy thực hiện điều đỏ với chương trình.

Trả lời:

Có thể thay thế đoạn chương trình chứa câu lệnh for-đo (dạng lặp tiến) for <biến đếm>:= <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>;

bằng đoạn chương trình chứa câu lệnh while-do như sau:

i:= <giá trị đầu>;

while <i< = <giá trị cuối> do

begin

<câu lệnh>;

<tăng i một đơn vị>,

end;

Như vậy, chương trình tính Tong_la viết bằng lệnh for-do

program Tong__la;

uses crt;

var S:real,

a, N: integer;

begin

clrscr;

write('Hay nhap gia tri a vao!'); readln(a);

S:= 1.0/a;

for N:=1 to 100 do S: = S+1.0/ (a+N);

 writeln('Tong S la:', S:8:4); readln;

End.

được viết lại bằng lệnh while-do như sau:

Program Tong_la;

uses crt;

var S:real;

a, N: integer;

Begin

clrscr;

write('Hay nhap gia tri a vao!'); readln(a);

S:= 1.0/a;

N:= 1;

while N<=100 do begin

S:= s + 1.0/(a+N);

N:= N + 1; end;

writeln('Tong s la:', S:8:4); readln;

End.

Các bài liên quan: - Bài tập và thực hành 2

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng