Bài tập và thực hành 2 trang 49 SGK Tin học 11


Xây dựng chương trình có sử dụng cấu trúc rẽ nhánh; Làm quen với việc hiệu chỉnh chương trình.

Đề bài

Bài tập và thực hành 2 trang 49 SGK Tin học 11

Lời giải chi tiết

1. Mục đích, yêu cầu

- Xây dựng chương trình có sử dụng cấu trúc rẽ nhánh;

- Làm quen với việc hiệu chỉnh chương trình.

2. Nội dung

Bài toán: Bộ số Pi-ía-go

Biết rằng bộ số nguyên dương a, b, c được gọi là bộ số Pi-ta-go nếu tổng các bình phương của hai số bằng bình phương của số còn lại. Viết chương trình nhập từ bàn phím ba số nguyên dương a, b, c và kiểm tra xem chúng có là bộ số Pi-ta-go hay không.

Ý tưởng: Kiểm tra xem có đẳng thức nào trong ba đẳng thức sau đây là đúng hay không:

a2 = b2 + c2               

b2 = a2 + c2                     

c2 = a2 + b2

Những công việc cần thực hiện:

a) Gõ chương trình sau:

program pi_ta_go;

uses crt; 

var a, b, C: integer;

a2 , b2, c2: longint;

begin

clrscr;

write('a,b, c: ') ;

readln(a, b, c) ;

a2 : = a ,

b2:= b;

C2:= c;

a2:= a2*a ;

b2:= b2*b,

c2: = c2 *c ;

if (a2 = b2 + c2) or (b2 = a2 + c2) or (c2 = a2 + b2)

then writeln ('Ba so da nhap la bo so Pi — ta — go' ) else writeln('Ba so da nhap khong la bo so Pi-ta-go) ;

readln

End.

Chú ý: Trước else không có dấu chấm phẩy (;).

b) Lưu chương trình với tên PITAGO lên đĩa.

c) Gõ phím F7 để thực hiện từng câu lệnh chương trình, nhập các giá trị a - 3, b = 4, c = 5.

d) Vào bảng chọn Deburg mở cửa sổ hiệu chỉnh để xem giá trị a2, b2, c2.

e) Gõ phím F7 để thực hiện các câu lệnh tính những giá trị nói trên, so sánh với kết quả a2 = 9, b2 = 16, c2 = 25.

f) Quan sát quá trình rẽ nhánh.

g) Lặp lại các bước trên với bộ dữ liệu a = 700, b = 1000, c = 800.

h) Nếu thay dãy lệnh

a2:=a;

b2:=b;

c2:=c;

a2:=a2*a

b2:=b2*b

c2:=c2*c

bằng dãy lệnh

a2:=a*a

b2:=b*b

c2:=c*c

thì kết quả có gì thay đổi với bộ dữ liệu cho ở câu g?

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.