Bài 1, 2, 3 trang 94 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3 trang 94 SGK Toán 2. Bài 1: Viết các tổng sau dưới dạng tích (theo mẫu).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết các tổng sau dưới dạng tích (theo mẫu):

Mẫu : 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 × 5

a) 9 + 9 + 9 =

b) 2 + 2 + 2 + 2 =

c) 10 + 10 + 10 =

Phương pháp giải:

- Đếm số hạng giống nhau trong tổng đã cho.

- Viết phép cộng thành phép nhân có dạng: (Số hạng) × (Số số hạng giống nhau).

Lời giải chi tiết:

a) 9 + 9 + 9 = 9 × 3

b) 2 + 2 + 2 + 2 = 2 × 4

c) 10 + 10 + 10 = 10 × 3

Bài 2

 Viết các tích dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau rồi tính (theo mẫu):

Mẫu: 6 × 2 = 6 + 6 = 12;       vậy 6 × 2 = 12

a) 5 × 2                                      b) 3 × 4

    2 × 5                                          4 × 3

Phương pháp giải:

- Từ phép nhân đã cho, xác định giá trị của số hạng và số các số bằng nhau trong tổng đó rồi tính giá trị.

Lời giải chi tiết:

a) 5 × 2 = 5 + 5 = 10, vậy 5 × 2 = 10. 

    2 × 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10, vậy 2 × 5 = 10.

b) 3 × 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12, vậy 3 × 4 = 12.

    4 × 3 = 4 + 4 + 4 =12, vậy 4 × 3 = 12.

Bài 3

Viết phép nhân (theo mẫu), biết:

a) Các thừa số là 8 và 2, tích là 16                  Mẫu: 8 × 2 = 16.

b) Các thừa số là 4 và 3, tích là 12  

c) Các thừa số là 10 và 2, tích là 20  

d) Các thừa số là 5 và 4, tích là 20

Phương pháp giải:

Ghi nhớ vị trí với tên gọi tương ứng của các số trong một phép nhân bất kì:

[Thừa số] x [Thừa số] = [Tích]

Lời giải chi tiết:

b) 4 × 3 = 12.

c) 10 × 2 = 20.

d) 5 × 4 = 20.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 41 phiếu