Bài 1, 2, 3 trang 92, 93 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3 trang 92, 93 SGK Toán 2. Bài 1: Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân (theo mẫu).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân (theo mẫu):

Mẫu: 4 + 4 = 8;  4 x 2 = 8

5 + 5 + 5 = 15

3 + 3 + 3 + 3 = 12

Phương pháp giải:

- Đếm các số hạng bằng nhau trong tổng đã cho.

- Phép cộng các số hạng giống nhau được chuyển thành phép nhân với công thức:

[Số hạng] x [ Số số hạng giống nhau] 

Lời giải chi tiết:

b) 5 + 5 + 5 = 15                                  c) 3 + 3 + 3 + 3 = 12

         5 x 3 = 15                                                  3 x 4 = 12

Bài 2

Viết phép nhân (theo mẫu):

a) 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20                                        Mẫu 4 x 5 = 20

b) 9 + 9 + 9 = 27

c) 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50.

Phương pháp giải:

Thực hiện tương tự bài 1, viết  phép nhân gồm: Số hạng x Số số hạng = Kết quả

Lời giải chi tiết:

b) 9 x 3 = 27

c) 10 x 5 = 50

Bài 3

Viết phép nhân:

Phương pháp giải:

- Đếm số người trong mỗi đội và số đội rồi viết phép nhân thích hợp.

- Đếm số gà trong mỗi nhóm nhỏ và số nhóm như vậy rồi viết phép nhân. 

Lời giải chi tiết:

a) Mỗi đội có 5 người và có 2 đội nên viết được phép nhân là: 5 x 2 = 10

b) Mỗi nhóm có 4 con gà mẹ con và có 3 nhóm như vậy nên viết được phép nhân là: 4 x 3 = 12.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 14 phiếu