Bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Toán 2. Bài 1: Tìm x (theo mẫu ).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tìm \(x\) (theo mẫu ):

a) \(x + 3 = 9\)

            \(x = 9 - 3\)

            \(x = 6\)

b) \(x + 5 = 10\)                  c) \(x + 2 = 8\)

d) \( x + 8 = 19\)                  e) \(4 + x = 14\)

g) \(3 + x = 10\)

Phương pháp giải:

Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải chi tiết:

b) \(x + 5 = 10\)

           \(x = 10 - 5 \)

            \(x = 5\)

c) \(x + 2 = 8\)

           \(x = 8 - 2\)

            \(x = 6\) 

d) \(x + 8 = 19\) 

           \(x = 19 -8\)

            \(x = 11\)

 e) \(4 + x = 14\)

           \(x = 14 - 4\)

           \(x = 10\)

g) \(3 + x = 10\)

            \(x = 10 - 3\)

            \(x=7\)

Bài 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải:

 -Tìm tổng : Lấy hai số hạng cộng với nhau.

- Muốn tìm một số hạng : Lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Một lớp học có 35 học sinh, trong đó có 20 học sinh trai. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh gái ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Tât cả          : 35 học sinh

Học sinh trai : 20 học sinh

Học sinh gái  : ... học sinh ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh của cả lớp trừ đi số học sinh nam.

Lời giải chi tiết:

Số học sinh gái của lớp học đó là:

35 - 20 = 15 (học sinh)

Đáp số: 15 học sinh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 24 phiếu