Bài 1, 2, 3 trang 136 SGK Toán 2

Bình chọn:
4.3 trên 16 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 136 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lời giải chi tiết

1. Tính nhẩm:

a)

    2 x 4 =                     3 x 5 =                     4 x 3 =                5 x 2 =

    8 : 2 =                    15 : 3 =                   12 : 4 =               10 : 5 =

    8 : 4 =                    15 : 5 =                   12 : 3 =               10 : 2 =

b)

2cm x 4 =                     10cm : 5 =                       4cm x 2 =

5dm x 3 =                     12cm : 4 =                       8cm : 2 =

4l x 5 =                         18l : 3 =                          20dm : 2 =

Phương pháp giải :

a) - Nhẩm giá trị của các phép nhân trong phạm vi đã học.

   - Điền nhanh giá trị của các phép chia liên quan.

b) Nhân, chia các số như bình thường rồi viết đơn vị vào kết quả vừa tìm được.

Cách giải :

a) 2 x 4 = 8                                  3 x 5 = 15              

    8 : 2 = 4                                  15 : 3 = 5                            

    8 : 4 = 2                                  15 : 5 = 3                         

 4 x 3 = 12                                   5 x 2 = 10

12 : 4 = 3                                   10 : 5 = 2

12 : 3 = 4                                   10 : 2 = 5

b)  2cm x 4 = 8cm                10cm : 5 = 2cm             4cm x 2 = 8cm

     5dm x 3 = 15dm              12cm : 4 = 3cm            8cm : 2 = 4cm

     4l x 5 = 20l                    18l : 3 = 6l                   20dm : 2 = 10dm

2. Tính:

a) 3 x 4 + 8 =                                    b) 2 : 2 x 0 =

   3 x 10 - 14 =                                      0 : 4 + 6 =

Phương pháp giải :

 Thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Cách giải :

a) 3 x 4 + 8 = 12 + 8 = 20                         b) 2 : 2 x 0 = 1 x 0 = 0

    3 x 10 - 14 = 30 - 14 = 16                          0 : 4 + 6 = 0 + 6 = 6

3.

a) Có 12 học sinh chia đều thành 4 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy học sinh ?

b) Có 12 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 3 học sinh. Hỏi chia được thành mấy nhóm ?

Phương pháp giải :

a) Tóm tắt :

4 nhóm : 12 học sinh

1 nhóm : ? học sinh.

 Muốn tìm số học sinh của mỗi nhóm ta lấy số học sinh chia cho số nhóm.

b) Tóm tắt :

3 học sinh : 1 nhóm

12 học sinh : ? nhóm

Muốn tìm số nhóm ta lấy số học sinh chia cho 3.

Cách giải :

a) Mỗi nhóm có số học sinh là:

12 : 4 = 3 (học sinh)

b) Chia được thành số nhóm là :

12 : 3 = 4 (nhóm)

Đáp số: a) 3 học sinh;  b) 4 nhóm.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay