Bài 1, 2, 3 trang 136 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3 trang 136 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

a)

    2 x 4 =                     3 x 5 =                     4 x 3 =                5 x 2 =

    8 : 2 =                    15 : 3 =                   12 : 4 =               10 : 5 =

    8 : 4 =                    15 : 5 =                   12 : 3 =               10 : 2 =

b)

2cm x 4 =                     10cm : 5 =                       4cm x 2 =

5dm x 3 =                     12cm : 4 =                       8cm : 2 =

4l x 5 =                         18l : 3 =                          20dm : 2 =

Phương pháp giải:

a) - Nhẩm giá trị của các phép nhân trong phạm vi đã học.

   - Điền nhanh giá trị của các phép chia liên quan.

b) Nhân, chia các số như bình thường rồi viết đơn vị vào kết quả vừa tìm được.

Giải chi tiết:

a) 2 x 4 = 8                                  3 x 5 = 15 

    8 : 2 = 4                                  15 : 3 = 5 

    8 : 4 = 2                                  15 : 5 = 3 

 4 x 3 = 12                                   5 x 2 = 10

12 : 4 = 3                                   10 : 5 = 2

12 : 3 = 4                                   10 : 2 = 5

b)  2cm x 4 = 8cm                10cm : 5 = 2cm             4cm x 2 = 8cm

     5dm x 3 = 15dm              12cm : 4 = 3cm            8cm : 2 = 4cm

     4l x 5 = 20l                    18l : 3 = 6l                   20dm : 2 = 10dm

Bài 2

Tính:

a) 3 x 4 + 8 =                                    b) 2 : 2 x 0 =

   3 x 10 - 14 =                                      0 : 4 + 6 =

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Giải chi tiết:

a) 3 x 4 + 8 = 12 + 8 = 20                         b) 2 : 2 x 0 = 1 x 0 = 0

    3 x 10 - 14 = 30 - 14 = 16                          0 : 4 + 6 = 0 + 6 = 6

Bài 3

a) Có 12 học sinh chia đều thành 4 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy học sinh ?

b) Có 12 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 3 học sinh. Hỏi chia được thành mấy nhóm ?

Phương pháp giải:

a) Tóm tắt :

4 nhóm : 12 học sinh

1 nhóm : ? học sinh.

 Muốn tìm số học sinh của mỗi nhóm ta lấy số học sinh chia cho số nhóm.

b) Tóm tắt :

3 học sinh : 1 nhóm

12 học sinh : ? nhóm

Muốn tìm số nhóm ta lấy số học sinh chia cho 3.

Giải chi tiết:

a) Mỗi nhóm có số học sinh là:

12 : 4 = 3 (học sinh)

b) Chia được thành số nhóm là :

12 : 3 = 4 (nhóm)

Đáp số: a) 3 học sinh;  b) 4 nhóm.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 46 phiếu