Bài 1, 2, 3, 4 trang 48 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 48 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

a) 9 + 2 =             8 + 3 =                7 + 4 =               6 + 5 = 

    2 + 9 =             3 + 8 =                4 + 7 =               5 + 6 =

   11 - 9 =             11 - 8 =               11 - 7 =               11 - 6 =

   11 - 2 =             11 - 3 =               11 - 4 =               11 - 5 =

b) 11 - 1 - 5 =                   11 - 1 - 9 =                   11 - 1 - 3 =

    11 - 6 =                        11 - 10 =                      11 - 4 =

Phương pháp giải:

Nhẩm kết quả của các phép cộng; phép trừ 11 với một số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) 9 + 2 = 11           8 + 3 = 11

    2 + 9 = 11           3 + 8 = 11

   11 - 9 = 2            11 - 8 = 3

   11 - 2 = 9            11 - 3 = 8

            7 + 4 = 11              6 + 5 = 11

            4 + 7 = 11              5 + 6 = 11

             11 - 7 = 4               11 - 6 = 5

             11 - 4 = 7               11 - 5 = 6

 b) 11 - 1 - 5 = 5                 11 - 1 - 9 = 1                   11 - 1 - 3 = 7

     11 - 6 = 5                      11 - 10 = 1                      11 - 4 = 7

Bài 2

Tính:

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép trừ rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 11 và 7;                   b) 11 và 9;                  c) 11 và 3.

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Thực hiện phép tính rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Bình có 11 quả bóng bay, Bình cho bạn 4 quả. Hỏi Bình còn lại mấy quả bóng bay ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Có        : 11 quả bóng bay

Cho      : 4 quả bóng bay

Còn lại : ... quả bóng bay ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số quả bóng có ban đầu trừ đi số quả bóng đã cho.

Lời giải chi tiết:

Bình còn lại số quả bóng bay là:

11 - 4 = 7 (quả bóng)

Đáp số: 7 quả bóng bay. 

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 12 phiếu