Bài 1, 2, 3, 4 trang 31 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 31 SGK Toán 2. Bài 1: Trong hình tròn có mấy ngôi sao ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

- Trong hình tròn có mấy ngôi sao ?

- Trong hình vuông có mấy ngôi sao ?

- Trong hình vuông có nhiều hơn trong hình tròn mấy ngôi sao ?

- Trong hình tròn có ít hơn trong hình vuông mấy ngôi sao ?

b) Em phải vẽ thêm mấy ngôi sao nữa vào trong hình tròn để số ngôi sao ở trong hai hình bằng nhau ?

Phương pháp giải:

- Đếm số ngôi sao trong hình tròn và hình vuông.

- Lấy số ngôi sao trong hình vuông trừ đi số ngôi sao trong hình tròn.

- Vẽ thêm số ngôi sao bằng kết quả phép trừ vừa tính được.

Lời giải chi tiết:

a) - Trong hình tròn có 5 ngôi sao.

    - Trong hình vuông có 7 ngôi sao.

    - Trong hình vuông có nhiều hơn trong hình tròn 2 ngôi sao (7 - 5 = 2)

    - Trong hình tròn có ít hơn trong hình vuông 2 ngôi sao (7 - 5 = 2)

b) Phải vẽ thêm 2 ngôi sao nữa vào trong hình tròn để số ngôi sao ở trong hai hình bằng nhau.

Bài 2

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Anh             : 16 tuổi

Anh hơn em :  5 tuổi

Em              : ... tuổi ?

Phương pháp giải:

 Muốn tìm số tuổi của em thì ta lấy số tuổi của anh trừ đi 5 tuổi.

Lời giải chi tiết:

Em có số tuổi là: 

16 - 5 = 11 (tuổi)

Đáp số: 11 tuổi.

Bài 3

Giải các bài toán theo tóm tắt sau:

Em              : 11 tuổi

Anh hơn em :  5 tuổi

Anh             : ... tuổi ?

Phương pháp giải:

 Muốn tìm số tuổi của anh ta lấy số tuổi của em cộng với 5 tuổi.

Lời giải chi tiết:

Anh có số tuổi là:

        11 + 5 = 16 (tuổi)
Đáp số: 16 tuổi.

Bài 4

Tòa nhà thứ nhất có 16 tầng, tòa nhà thứ hai có ít hơn tòa nhà thứ nhất 4 tầng. Hỏi tòa nhà thứ hai có bao nhiêu tầng ?

Phương pháp giải:

Tòa 1 : 16 tầng

Tòa 2 ít hơn tòa 1 : 4 tầng

Tòa 2 : ... tầng ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số tầng của tòa nhà thứ nhất trừ đi 4.

Lời giải chi tiết:

Tòa nhà thứ hai có số tầng là:

16 - 4 = 12 (tầng)

Đáp số: 12 tầng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 36 phiếu