Bài 1, 2, 3, 4 trang 170 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 170 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

30 + 50 =                       70 - 50 =                          300 + 200 =

20 + 40 =                       40 + 40 =                          600 - 400 =

90 - 30 =                        60 - 10 =                          500 + 300 =

80 - 70 =                        50 + 40 =                          700 - 400 = 

Phương pháp giải:

Cộng, trừ với các số khác 0 rồi viết thêm một hoặc 2 số 0 vào tận cùng của kết quả vừa tìm được.

Giải chi tiết:

30 + 50 = 80                70 - 50 = 20                  300 + 200 = 500

20 + 40 = 60                40 + 40 = 80                 600 - 400 = 200

90 - 30 = 60                 60 - 10 = 50                  500 + 300 = 800

80 - 70 = 10                 50 + 40 = 90                 700 - 400 = 300 

Bài 2

Tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính cộng hoặc trừ theo thứ tự từ phải sang trái.

Giải chi tiết:

Bài 3

 Một trường tiểu học có 265 học sinh gái và 234 học sinh trai. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Gái : 265 học sinh

Trai : 234 học sinh

Tất cả : ? học sinh.

Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh gái cộng với số học sinh trai.

Giải chi tiết:

Trường tiểu học đó có số học sinh là:

265 + 234 = 499 (học sinh)

Đáp số: 499 học sinh.

Bài 4

Bể thứ nhất chứa được \(865\ell\) nước, bể thứ hai chứa được ít hơn bể thứ nhất \(200\ell\) nước. Hỏi bể thứ hai chứa được bao nhiêu lít nước ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Muốn tìm lời giải ta lấy số lít nước của bể thứ nhất trừ đi \(200\ell\).

Giải chi tiết:

Số lít nước chứa trong bể thứ hai là:

\(865 - 200 = 665 (\ell)\)

Đáp số: \(665\ell\).

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 36 phiếu