Bài 1, 2, 3, 4 trang 143 SGK Toán lớp 2


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 143 SGK Toán 2. Bài 1: Mỗi số dưới đây ứng với cách đọc nào ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Mỗi số dưới đây ứng với cách đọc nào ?

a) Một trăm linh bảy.

b) Một trăm linh chín.

c) Một trăm linh tám.

d) Một trăm linh hai.

e) Một trăm linh năm.

g) Một trăm linh ba.

Phương pháp giải:

Đọc số đã cho lần lượt từ hàng trăm đến hàng đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Số 102 ứng với cách đọc d.

Số 109 ứng với cách đọc b.

Số 105 ứng với cách đọc e.

Số 108 ứng với cách đọc c.

Số 103 ứng với cách đọc g.

Số 107 ứng với cách đọc a.

Bài 2

Số ?

Phương pháp giải:

Đếm xuôi liên tiếp các số, bắt đầu từ 102 rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Điền dấu >; < = thích hợp vào chỗ chấm:

101...102                          106...109

102...102                          103...101

105...104                          105...105

109...108                          109...110

Phương pháp giải:

 So sánh các cặp chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

101 < 102                          106 < 109

102 = 102                          103 > 101

105 > 104                          105 = 105

109 > 108                          109 < 110

Bài 4

a) Viết các số 106, 108, 103, 105, 107 theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Viết các số 100, 106, 107, 105, 110, 103 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Phương pháp giải:

So sánh các số rồi sắp xếp theo thứ tự.

Lời giải chi tiết:

a) Các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn như sau:

103, 105, 106, 107, 108.

b) Các số đã cho viết theo thứ tự từ lớn đến bé như sau:

110, 107, 106, 105, 103, 100.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu