Bài 1, 2, 3, 4 trang 143 SGK Toán lớp 2

Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 143 SGK Toán 2. Bài 1: Mỗi số dưới đây ứng với cách đọc nào ?

Đề bài

1. Mỗi số dưới đây ứng với cách đọc nào ?

a) Một trăm linh bảy.

b) Một trăm linh chín.

c) Một trăm linh tám.

d) Một trăm linh hai.

e) Một trăm lĩnh năm.

g) Một trăm linh ba.

2. Số ?

3.  Điền dấu >; < = thích hợp vào chỗ chấm:

101...102                          106...109

102...102                          103...101

105...104                          105...105

109...108                          109...110

4.

a) Viết các số 106, 108, 105, 107 theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Viết các số 100, 106, 107, 105, 110, 103 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Lời giải chi tiết

1.

Số 102 ứng với cách đọc d.

Số 109 ứng với cách đọc b.

Số 105 ứng với cách đọc e.

Số 108 ứng với cách đọc c.

Số 103 ứng với cách đcọ g.

Số 107 ứng với cách đọc a.

2.

3.

101 < 102                          106 < 109

102 = 102                          103 > 101

105 > 104                          105 = 105

109 > 108                          109 < 110

4.

a) Các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn như sau:

103, 105, 106, 107, 108.

b) Các số đã cho viết theo thứ tự từ lớn đến bé như sau:

110, 107, 106, 105, 103, 100.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Các số từ 101 đến 110