Bài 1, 2, 3, 4 trang 133 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 133 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

0 x 4 =             0 x 2 =               0 x 3 =              0 x 1 =

4 x 0 =             2 x 0 =               3 x 0 =              1 x 0 =

Phương pháp giải:

Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0.

Số nào nhân với 0 cũng bằng 0.

Giải chi tiết:

0 x 4 = 0               0 x 2 = 0               0 x 3 = 0                  0 x 1 = 0

4 x 0 = 0               2 x 0 = 0               3 x 0 = 0                  1 x 0 = 0

Bài 2

Tính nhẩm:

0 : 4 =                    0 : 2 =                 0 : 3 =                    0 : 1 =

Phương pháp giải:

Số 0 chia cho số nào cũng bằng 0.

Giải chi tiết:

0 : 4 = 0               0 : 2 = 0                 0 : 3 = 0                 0 : 1 = 0

Bài 3

Số ?

...x 5 = 0                       3 x ... = 0

...: 5 = 0                       ... : 3 = 0

Phương pháp giải:

 Áp dụng kiến thức về số 0 trong phép nhân và phép chia đã học để tìm thừa số hoặc số bị chia còn thiếu.

Giải chi tiết:

0 x 5 = 0                       3 x 0 = 0

0 : 5 = 0                        0 : 3 = 0

Bài 4

Tính:

2 : 2 x 0 =                       0 : 3 x 3 =

5 : 5 x 0 =                       0 : 4 x 1 =

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép tính từ trái sang phải.

Giải chi tiết:

2 : 2 x 0 = 1 x 0 = 0                       0 : 3 x 3 = 0 x 3 = 0

5 : 5 x 0 = 1 x 0 = 0                       0 : 4 x 1 = 0 x 1 = 0

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 26 phiếu