Bài 1, 2, 3, 4 trang 12 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 12 SGK Toán 2. Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

9 + ... = 10                         8 + ... = 10       7 + ... = 10                         5 + ... = 10

1 + ... = 10                         2 + ... = 10       3 + ... = 10                         10 = 5 + ...

10 = 9 + ...                         10 = 8 + ...       10 = 7 + ...                         10 = 6 + ...

10 = 1 + ...                         10 = 2 + ...       10 = 3 + ...                         10 = ... + 6

Phương pháp giải:

Nhẩm các số có tổng bằng 10 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

9 + 1 = 10         8 + 2 = 10       7 + 3 = 10        5 + 5 = 10

1 + 9 = 10         2 + 8 = 10       3 + 7 = 10        10 = 5 + 5

10 = 9 + 1         10 = 8 + 2       10 = 7 + 3        10 = 6 + 4

10 = 1 + 9         10 = 2 + 8       10 = 3 + 7        10 = 4 + 6

Bài 2

Tính:

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép cộng các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tính nhẩm:

7 + 3 + 6 =                      9 + 1 + 2 = 

6 + 4 + 8 =                      4 + 6 + 1 = 

5 + 5 + 5 =                      2 + 8 + 9 =

Phương pháp giải:

Tính theo thứ tự lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

7 + 3 + 6 = 16                     9 + 1 + 2 = 12

6 + 4 + 8 = 18                     4 + 6 + 1 = 11

5 + 5 + 5 = 15                     2 + 8 + 9 = 19

Bài 4

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Phương pháp giải:

 Khi kim phút chỉ vào số 12; kim giờ chỉ vào số nào thì em đọc giờ đó.

Lời giải chi tiết:

Hình A đồng hồ chỉ 7 giờ;

Hình B đồng hồ chỉ 5 giờ;

Hình C đồng hồ chỉ 10 giờ.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3 trên 22 phiếu