Bài 1, 2, 3, 4 trang 116 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 116 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

2 x 4 =                             3 x 4 =                               3 x 1 =

8 : 2 =                            12 : 3 =                               3 : 3 =

8 : 4 =                            12 : 4 =                               3 : 1 =

Phương pháp giải:

Nhẩm giá trị của phép nhân, chia trong phạm vi đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

2 x 4 = 8                         3 x 4 = 12                               3 x 1 = 3

8 : 2 = 4                         12 : 3 = 4                                3 : 3 = 1

8 : 4 = 2                         12 : 4 = 3                                3 : 1 = 3

Bài 2

Tìm \(x\) (theo mẫu):

a) \(x\times 2 = 10\)

        \(x  = 10 : 2\)

         \(x = 5\)

b) \(x\times 3 = 12\);                   c) \(3\times x = 21\)

Phương pháp giải:

 Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Lời giải chi tiết:

b) \(x\times 3 = 12\)

          \(x = 12 : 3\)

          \(x = 4\)

c) \(3\times x = 21\)

           \(x = 21 : 3\)

           \( x = 7\)

Bài 3

Tìm y:

a) y x 2 = 8;                   b) y x 3 = 15;                      c) 2 x y = 20

Phương pháp giải:

  Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Lời giải chi tiết:

a)  y x 2 = 8                        b) y x 3 = 15  

           y = 8 : 2                           y = 15 : 3  

           y = 4                                y = 5

c) 2 x y = 20

         y = 20 : 2

         y = 10

Bài 4

Có 20 học sinh ngồi học, mỗi bàn có 2 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu bàn học ?

Phương pháp giải:

  Muốn tìm số bàn ta lấy số học sinh chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

Số bàn học là:

20 : 2 = 10 (bàn)

Đáp số: 10 bàn học.

  Loigiaihay.com 


Bình chọn:
4.4 trên 32 phiếu