Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 89, 90 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 89, 90 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng hoặc trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính:

14 - 8 + 9 =                    15 - 6 + 3 =                   9 + 9 - 15 =

5 + 7 - 6 =                      8 + 8 - 9 =                     13 - 5 + 6 =

16 - 9 + 8 =                    11 - 7 + 8 =                    6 + 6 - 9 =

Phương pháp giải:

 Lần lượt thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

14 - 8 + 9 = 15               15 - 6 + 3 = 12                 9 + 9 - 15 = 3

5 + 7 - 6 =  6                   8 + 8 - 9 = 7                    13 - 5 + 6 = 14

16 - 9 + 8 = 15               11 - 7 + 8 = 12                 6 + 6 - 9 = 3

Bài 3

Viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải:

a) Tổng = số hạng + số hạng.

    Số hạng chưa biết = tổng - số hạng đã biết.

b) Hiệu = Số bị trừ - số trừ.

    Số bị trừ = số trừ + hiệu.

    Số trừ = Số bị trừ - hiệu.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Can bé đựng được 14l dầu, can to đựng được nhiều hơn can bé 8l. Hỏi can to đựng được bao nhiêu lít dầu ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Can bé                          : 14l

Can to nhiều hơn can bé : 8l

Can to                           : ... lít ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số lít của can bé cộng với 8l.

Lời giải chi tiết:

Can to đựng được số lít dầu là :

14 + 8 = 22 (l)

Đáp số: 22 l dầu.

Bài 5

 Hãy vẽ một đoạn thẳng dài 5cm. Kéo dài đoạn thẳng đó để được một đoạn thẳng dài 1dm.

Phương pháp giải:

- Dùng thước kẻ và bút chì vẽ đoạn thẳng dài 5cm.

- Ghi nhớ : 1dm = 10cm; từ đoạn thẳng vừa vẽ, kéo dài để được đoạn thẳng dài 10cm.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 24 phiếu