Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 82 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 82 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

9 + 7 =                 8 + 4 =

7 + 9 =                 4 + 8 =

16 - 9 =                12 - 8 =

16 - 7 =                12 - 4 =

                   6 + 5 =                     2 + 9 =

                   5 + 6 =                     9 + 2 =

                  11 - 6 =                    11 - 2 =

                  11 - 5 =                    11 - 9 =

Phương pháp giải:

Cộng, trừ nhẩm các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

9 + 7 = 16                8 + 4 = 12

7 + 9 = 16                4 + 8 = 12

16 - 9 = 7                12 - 8 = 4

16 - 7 = 9                12 - 4 = 8

 

        6 + 5 = 11                     2 + 9 = 11

        5 + 6 = 11                     9 + 2 = 11

        11 - 6 = 5                      11 - 2 = 9

        11 - 5 = 6                      11 - 9 = 2

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

a) 38 + 42;                         47 + 35;                      36 + 64

b) 81 - 27;                          63 - 18;                       100 - 42.

Phương pháp giải:

 - Đặt tính : Viếp phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Số?

         9 + 8 =                                                   7 + 8 =

c)      9 + 6 =                                                d) 6 + 5 =

         9 + 1 + 5 =                                              6 + 4 + 1 =

Phương pháp giải:

 Thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

         9 + 8 = 17                                           7 + 8 = 15

c)      9 + 6 = 15                                        d) 6 + 5 = 11

         9 + 1 + 5 = 15                                     6 + 4 + 1 = 11

Bài 4

 Lớp 2A trồng được 48 cây, lớp 2B trồng được nhiều hơn lớp 2A 12 cây. Hỏi lớp 2B trồng được bao nhiêu cây ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Lớp 2A                          : 48 cây

Lớp 2B nhiều hơn lớp 2A : 12 cây

Lớp 2B                          : ... cây ?

Lớp 2B trồng được số cây bằng số cây lớp 2A trồng được cộng thêm 12 cây.

Lời giải chi tiết:

Số cây lớp 2B trồng được là :

48 + 12 = 60 (cây)

Đáp số: 60 cây.

Bài 5

Số ?

a) 72 + ... = 72;                 b) 85 -  ... = 85.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức : Một số cộng hoặc trừ đi 0 thì giá trị số đó không thay đổi.

Lời giải chi tiết:

a) 72 + 0 = 72;                      b) 85 - 0 = 85.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 11 phiếu