Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 51 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 51 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

11 - 2 =               11 - 4 =              11 - 6 =                 11 - 8 =

11 - 3 =               11 - 5 =              11 - 7 =                 11 - 9 =

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ 11 với một số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

11 - 2 = 9                   11 - 4 = 7                  11 - 6 = 5              11 - 8 = 3

11 - 3 = 8                   11 - 5 = 6                  11 - 7 = 4              11 - 9 = 2

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

a) 41 - 25;               51 - 35;             81 - 48

b) 71 - 9;                 38 + 47;            29 + 6.

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng hoặc trừ các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tìm \(x\): 

a) \(x + 18 = 61\);            b) \(23 + x = 71\);

c) \(x + 44 = 81\).

Phương pháp giải:

 Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải chi tiết:

a) \(x + 18 = 61\)

             \(x = 61 - 18 \)

             \(x = 43\)

 b) \(23 + x = 71\)

               \(x = 71 - 23\)

               \(x = 48\)

c) \(x + 44 = 81\)

             \(x = 81 - 44\)

             \(x = 37\)

Bài 4

Một cửa hàng có 51kg táo, đã bán 26kg táo. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam táo ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Có : 51kg

Đã bán : 26kg

Còn lại : ... kg ?

Muốn tìm lời giải ta lấy khối lượng ban đầu trừ đi khối lượng táo đã bán.

Lời giải chi tiết:

Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam táo là :

51 - 26 = 25 (kg)

Đáp số: 25 kg táo.

Bài 5

Đặt tính "+" hoặc "-" vào chỗ trống.

9 ... 6 = 15               16 ... 10 = 6                11 ... 8 = 3

11 ... 6 = 5               10 ... 5 = 5                  8 ... 8 = 16

11 ... 2 = 9                8 ... 6 = 14                 7 ... 5 = 12

Phương pháp giải:

 - So sánh số ban đầu với kết quả :

+ Nếu số ban đầu lớn hơn kết quả thì em đặt dấu trừ vào chỗ trống;

+ Nếu số ban đầu bé hơn kết quả thì em đặt dấu cộng vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

9 + 6 = 15                 16 - 10 = 6

11 - 6 = 5                  10 - 5 = 5

11 - 2 = 9                   8 + 6 = 14

                11 - 8 = 3

                8 + 8 = 16

                7 + 5 = 12

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu