Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 46 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 46 SGK Toán 2. Bài 1: Tìm x.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tìm \(x\):

a) \(x + 8 = 10\);               b) \(x + 7 = 10\);                c) \(30 + x = 58\).

Phương pháp giải:

Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải chi tiết:

a) \(x + 8 = 10\)

            \(x = 10 - 8\)

            \(x = 2\)

b) \(x + 7 = 10\)

            \(x = 10 - 7\)

            \(x = 3\)

c) \(30 + x = 58\)

             \(x = 58 - 30\)

             \(x = 28\)

Bài 2

 Tính nhẩm: 

9 + 1 =                8 + 2 =                 3 + 7 = 

10 - 9 =               10 - 8 =               10 - 3 = 

10 - 1 =               10 - 2 =               10 - 7 =

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

9 + 1 = 10                  8 + 2 = 10                  3 + 7 = 10

10 - 9 = 1               10 - 8 = 2                   10 - 3 = 7 

10 - 1 = 9               10 - 2 = 8                   10 - 7 = 3.

Bài 3

Tính: 

10 - 1 - 2 =                 10 - 3 - 4 =                  19 - 3 - 5 =

10 - 3      =                 10 - 7      =                   19- 8      = 

Phương pháp giải:

 Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

10 - 1 - 2 = 7                10 - 3 - 4 = 3                 19 - 3 - 5 = 11

10 - 3 = 7                     10 - 7 = 3                      19 - 8 = 11

Bài 4

 Vừa cam vừa quýt có 45 quả, trong đó có 25 quả cam. Hỏi có bao nhiêu quả quýt ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Cả hai  : 45 quả

Cam    : 25 quả 

Quýt    : ... quả ?

Muốn tìm lời giải ta lấy 45 quả trừ đi số quả cam.

Lời giải chi tiết:

Có số quả quýt là:

45 - 25 = 20 ( quả )

Đáp số: 20 quả quýt.

Bài 5

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Tìm \(x\), biết: \(x + 5 = 5\)

A. \(x = 5\)

B. \(x = 10\)

C. \(x = 0\)

Phương pháp giải:

 Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia rồi chọn đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết:

\(x + 5 = 5\)

       \(x=5-5\)

       \(x=0\)

Khoanh đáp án C.

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 26 phiếu