Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 44 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 44 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

5 + 6 =              16 + 5 =               40 + 5 =               4 + 16 =

8 + 7 =              27 + 8 =               30 + 6 =               3 + 47 =

9 + 4 =              44 + 9 =               7 + 20 =               5 + 35 =

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

5 + 6 = 11                 16 + 5 = 21              40 + 5 = 45                4 + 16 = 20

8 + 7 = 15                 27 + 8 = 35              30 + 6 = 36                3 + 47 = 50

9 + 4 = 13                  44 + 9 = 53              7 + 20 = 27                5 + 35 = 40

Bài 2

Số?

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép cộng các số đã cho rồi viết đơn vị vào sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

 Hình a. 45kg;               Hình b. 45 l

Bài 3

 Viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải:

 Lấy hai số hạng đã cho cộng với nhau rồi viết kết quả vào ô tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

 Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Lần bán đầu: 45kg gạo

Lần bán sau: 38kg gạo

Cả hai lần bán: ... kg gạo ?

Phương pháp giải:

 Muốn tìm lời giải ta lấy khối lượng gạo bán được trong lần đầu cộng với khối lượng gạo bán được trong lần hai.

Lời giải chi tiết:

Cả hai lần bán được số ki-lô-gam gạo là:

45 + 38 = 83 (kg)

Đáp số: 83 kg gạo.

Bài 5

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Túi gạo cân nặng mấy ki-lô-gam ?

A. 1kg

B. 2kg

C. 3kg

D. 4kg

Phương pháp giải:

- Tìm tổng khối lượng của hai quả cân trên đĩa cân bên trái.

- Lấy số vừa tìm được trừ đi 1kg ở đĩa cân bên phải.

Lời giải chi tiết:

Túi gạo nặng số ki-lô-gam là :

     2 + 2 - 1 = 3 (kg)

Khoanh vào C.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 21 phiếu