Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 29 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 29 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

7 + 3 =                          7 + 4 =

7 + 7 =                          7 + 8 =

5 + 7 =                          6 + 7 =

                  7 + 5 =                   7 + 6 =

                  7 + 9 =                   7 + 10 = 

                  8 + 7 =                   9 + 7 =

Phương pháp giải:

Nhẩm phép cộng các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

7 + 3 = 10                         7 + 4 = 11

7 + 7 = 14                         7 + 8 = 15

5 + 7 = 12                         6 + 7 = 13

 

7 + 5 = 12                        7 + 6 = 13

7 + 9 = 16                        7 + 10 = 17

8 + 7 = 15                        9 + 7 = 16

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

37 + 15;           47 + 18;             24 + 17;             67 + 9.

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Thực hiện cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Thúng cam có : 28 quả

Thúng quýt có : 37 quả

Cả hai thúng có : ... quả ?

Phương pháp giải:

 Muốn tìm lời giải ta lấy số quả cam cộng với số quả quýt.

Lời giải chi tiết:

Cả hai thúng có số quả là:

  28 + 37 = 65 ( quả )

Đáp số: 65 quả.

Bài 4

 Điền dấu >; < hoặc dấu = vào chỗ chấm.

19 + 7 ... 17 + 9                 23 + 7 ... 38 - 8

17 + 9 ... 17 + 7                 16 + 8 ... 28 - 3

Phương pháp giải:

- Tính giá trị của hai vế.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}\underbrace {19 + 7}_{26} = \underbrace {17 + 9}_{26}\\\underbrace {23 + 7}_{30} = \underbrace {38 - 8}_{30}\\\underbrace {17 + 9}_{26} > \underbrace {17 + 7}_{24}\\\underbrace {16 + 8}_{24} < \underbrace {28 - 3}_{25}\end{array}\) 

Bài 5

Kết quả của phép tính nào có thể điền vào ô trống?

Phương pháp giải:

- Tính giá trị của các phép toán.

- Chọn phép tính có kết quả thỏa mãn điều kiện của bài toán.

Lời giải chi tiết:

Ta có : 27 - 5 = 22;          18 + 8 = 26;         19 + 4 = 23;   17 - 2 = 15;    17 + 4 = 21.

Vì 15 < 21< 22 < 23 < 25 nên kết quả của các phép tính sau có thể điền vào chỗ trống:

27 - 5;       19 + 4;         17 + 4.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 21 phiếu