Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

a)

2 x 8 =              12 : 2 =                       2 x 9 =                18 : 3 =

3 x 9 =              12 : 3 =                       5 x 7 =                45 : 5 =

4 x 5 =              12 : 4 =                       5 x 8 =                40 : 4 =

5 x 6 =              15 : 5 =                       3 x 6 =                20 : 2 =

b)

20 x 4 =            30 x 3 =                20 x 2 =                    30 x 2 = 

80 : 4 =             90 : 3 =                40 : 2 =                     60 : 2 =

Phương pháp giải:

a) Nhẩm giá trị của phép nhân, chia trong phạm vi đã học.

b) Tính với các chữ số hàng chục rồi viết thêm một chữ số 0 vào tận cùng kết quả.

Lời giải chi tiết:

a)

2 x 8 = 16                            12 : 2 = 6

3 x 9 = 27                            12 : 3 = 4

4 x 5 = 20                            12 : 4 = 3

5 x 6 = 30                            15 : 5 = 3 

2 x 9 = 18                            18 : 3 = 6

5 x 7 = 35                             45 : 5 = 9

5 x 8 = 40                            40 : 4 = 10

3 x 6 = 18                            20 : 2 = 10

b)

20 x 4 = 80                        30 x 3 = 90

80 : 4 = 20                        90 : 3 = 30

20 x 2 = 40                        30 x 2 = 60

40 : 2 = 20                         60 : 2 = 30

Bài 2

Tính:

4 x 6 + 16 =                                   20 : 4 x 6 =

5 x 7 + 25 =                                   30 : 5 : 2 =

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

4 x 6 + 16 = 24 + 16 = 40

20 : 4 x 6 = 5 x 6 = 30

5 x 7 + 25 = 35 + 25 = 60

30 : 5 : 2 = 6 : 2 = 3

Bài 3

Học sinh 2A xếp thành 8 hàng, mỗi hàng có 3 học sinh. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt :

1 hàng : 3 học sinh

8 hàng : ? học sinh

Muốn tìm đáp án ta lấy số học sinh của một hàng nhân với 8.

Lời giải chi tiết:

Số học sinh của lớp 2A là:

3 x 8 = 24 (học sinh)

Đáp số: 24 học sinh.

Bài 4

Hình nào đã khoanh vào \(\displaystyle {1 \over 3}\)  số hình tròn ?

Phương pháp giải:

 - Đếm số hình tròn rồi chia cho 3.

- Chọn hình có số hình tròn đã khoanh bằng kết quả của phép tính chia vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

Mỗi hình đang có 15 hình tròn.

Mà 15 : 3 = 5

Vậy hình a) là hình đã khoanh vào  \(\displaystyle {1 \over 3}\)  số hình tròn.

Bài 5

Tìm \(x\):

a) \(x\) : 3 = 5;

b) 5 x \(x\) = 35.

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

- Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Lời giải chi tiết:

a) \(x\) : 3 = 5

         \(x\) = 5 x 3

         \(x\)= 15

b) 5 x \(x\)= 35

         \(x\) = 35 : 5

         \(x\) = 7 

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 26 phiếu