Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 123 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 123 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Đề bài

1. Tính nhẩm:

10 : 5 =                 15 : 5 =              20 : 5 =                      25 : 5 =

30 : 5 =                 45 : 5 =              35 : 5 =                      50 : 5 =

2. Tính nhẩm:

5 x 2 =                  5 x 3 =                 5 x 4 =                   5 x 1 =

10 : 2 =                15 : 3 =               20 : 4 =                   5 : 1 =

10 : 5 =                15 : 5 =               20 : 5 =                   5 : 5 =

3. Có 35 quyển vở chia đều cho 5 bạn, Hỏi mỗi bạn có mấy quyển vở ?

4. Có 25 quả cam xếp vào các đĩa, mỗi đĩa 5 quả. Hỏi xếp được vào mấy đĩa ?

5. Hình nào đã khoanh vào \({1 \over 5}\) số con voi ?

Lời giải chi tiết

1.

10 : 5 = 2            15 : 5 = 3            20 : 5 = 4              25 : 5 = 5

30 : 5 = 6            45 : 5 = 9            35 : 5 = 7              50 : 5 = 10

2.

5 x 2 = 10            5 x 3 = 15            5 x 4 = 20              5 x 1 = 5

10 : 2 = 5            15 : 3 = 5             20 : 4 = 5               5 : 1 = 5

10 : 5 = 2            15 : 5 = 3             20 : 5 = 4               5 : 5 = 1

3.

Số vở của mỗi bạn là:

35 : 5 = 7 (quyển vở)

Đáp số: 7 quyển vở.

4.

Số đĩa cam là:

25 : 5 = 5 (đĩa)

Đáp số: 5 đĩa cam.

5.

Hình a đã khoanh vào \({1 \over 5}\) số con voi.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 2 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan