Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 123 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 123 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

10 : 5 =                 15 : 5 =              20 : 5 =                      25 : 5 =

30 : 5 =                 45 : 5 =              35 : 5 =                      50 : 5 =

Phương pháp giải:

Nhẩm lại bảng chia 5 rồi điền kết quả của phép chia vào chỗ trống.

Giải chi tiết:

10 : 5 = 2            15 : 5 = 3            20 : 5 = 4              25 : 5 = 5

30 : 5 = 6            45 : 5 = 9            35 : 5 = 7              50 : 5 = 10

Bài 2

Tính nhẩm:

5 x 2 =                  5 x 3 =                 5 x 4 =                   5 x 1 =

10 : 2 =                15 : 3 =               20 : 4 =                   5 : 1 =

10 : 5 =                15 : 5 =               20 : 5 =                   5 : 5 =

Phương pháp giải:

Tìm giá trị của phép nhân rồi điền nhanh kết quả của 2 phép chia liên quan.

Giải chi tiết:

5 x 2 = 10            5 x 3 = 15            5 x 4 = 20               5 x 1 = 5

10 : 2 = 5            15 : 3 = 5             20 : 4 = 5               5 : 1 = 5

10 : 5 = 2            15 : 5 = 3             20 : 5 = 4               5 : 5 = 1

Bài 3

Có 35 quyển vở chia đều cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn có mấy quyển vở ?

Phương pháp giải:

 Muốn tìm lời giải ta lấy số quyển vở đã cho chia cho 5.

Giải chi tiết:

Số vở của mỗi bạn là:

35 : 5 = 7 (quyển vở)

Đáp số: 7 quyển vở.

Bài 4

Có 25 quả cam xếp vào các đĩa, mỗi đĩa 5 quả. Hỏi xếp được vào mấy đĩa ?

Phương pháp giải:

 Muốn tìm lời giải ta lấy số quả cam chia cho 5.

Giải chi tiết:

Số đĩa cam là:

25 : 5 = 5 (đĩa)

Đáp số: 5 đĩa cam.

Bài 5

Hình nào đã khoanh vào \(\dfrac{1} {5}\) số con voi ?

Phương pháp giải:

 - Đếm số con voi rồi lấy số đó chia cho 5.

- Chọn hình có số voi đã khoanh bằng kết quả của phép chia vừa tìm được.

Giải chi tiết:

Mỗi hình đang có 15 con voi.

Ta có: 15 : 5 = 3

Vậy hình a đã khoanh vào \(\dfrac{1} {5}\) số con voi.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 24 phiếu