Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 111 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 111 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

8 : 2 =             10 : 2 =                  14 : 2 =                     18 : 2 =

16 : 2 =             6 : 2 =                  20 : 2 =                     12 : 2 =

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia với 2 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 8 : 2 = 4                10 : 2 = 5                      14 : 2 = 7                 18 : 2 = 9

16 : 2 = 8                6 : 2 = 3                       20 : 2 = 10               12 : 2 = 6

Bài 2

Tính nhẩm:

 2 x 6 =                      2 x 8 =                        2 x 2 =                       2 x 1 =

12 : 2 =                     16 : 2 =                       4 : 2 =                       2 : 2 =

Phương pháp giải:

 Nhẩm giá trị của phép nhân 2 rồi tìm giá trị của phép chia tương ứng. 

Lời giải chi tiết:

 2 x 6 = 12                 2 x 8 = 16                   2 x 2 = 4                   2 x 1 = 2

12 : 2 = 6                  16 : 2 = 8                    4 : 2 = 2                    2 : 2 = 1

Bài 3

Có 18 lá cờ chia đều cho 2 tổ. Hỏi mỗi tổ được mấy lá cờ ?

Phương pháp giải:

 Muốn tìm lời giải ta lấy 18 chia cho số tổ.

Lời giải chi tiết:

Số lá cờ của mỗi tổ là:

18 : 2 = 9 (lá cờ)

Đáp số: 9 lá cờ.

Bài 4

Có 20 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 2 bạn. Hỏi tất cả có mấy hàng ? 

Phương pháp giải:

 Muốn tìm số hàng ta lấy số học sinh chia cho số học sinh trong một hàng.

Lời giải chi tiết:

Tất cả có số hàng là:

20 : 2 = 10 (hàng)

Đáp số: 10 hàng.

Bài 5

Hình nào có \(\displaystyle {1 \over 2}\) số con chim đang bay ?

Phương pháp giải:

-  Đếm số chim đang bay và số chim còn ở trên cành.

- Chọn hình có số chim đang bay và số chim trên cành bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Hình a và hình c có \(\displaystyle {1 \over 2}\) số con chim đang bay.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 69 phiếu